JO går inte vidare med Springares anmälningar

Justitieombudsmannen (JO), har beslutat att inte inleda någon utredning eller vidare kommentera Peter Springares två JO-anmälningar, mot dels två tjänstemän inom kommunledningen -och dels en anmälan mot Annika Roman, förvaltningschef vid vård och omsorgsförvaltningen.

Som Örebropartiet tidigare berättat gick Örebro kommun ut med information genom kommunens intranät, där de förbjöd alla anställda i kommunen att prata med media och andra utomstående om arbetet med coronaviruset. Bland annat skrev Örebro kommun, ”Offentlighets- och sekretesslagen innebär även att meddelandefriheten inte gäller i arbetet med det nya coronaviruset. Det betyder att du inte får lämna uppgifter till media, journalister och författare om arbetet”.

LÄS ÄVEN:Springare JO-anmäler förvaltningschefen för Vård- och omsorg

LÄS ÄVEN: Springare JO-anmäler kommunledningen

Just denna skrivning reagerade väldigt många på, eftersom detta uppenbart strider mot svensk grundlag och specifikt allas grundlagsskyddade rätt till meddelarfrihet. En av alla kritiker som reagerade starkt på Örebro kommuns inställning till grundlagsskyddade rättigheter, var Sveriges främsta expert på yttrandefrihetsfrågor, Nils Funcke.

I Nerikes Allehanda kommenterade Nils Funcke kommunens skrivning. Enligt Funcke har kommunen inte rätt att besluta om den här åtgärden när det gäller den pågående coronaepidemin. Funcke kritiserade även direktivet som, ”slarvigt, oansvarigt och felaktigt”. Vidare menade han att den här åtgärden inte gagnar allmänhetens tilltro till myndigheter och skapar en osäkerhet hos anställda som kan tro att de inte får säga något.

Mot bakgrund av allt detta valde Peter Springare att JO-anmäla kommunens skrivning till de anställda, för att få en prövning och kommentar från JO om detta förfarande kan anses ligga inom ramen för gällande rätt.

JO valde alltså att inte utreda saken vidare och säger i sitt beslut från 3 juni 2020:
”Jag har med anledning av en annan anmälan om samma sak, tagit del av handlingar från kommunen med uppgifter om den information som publicerats på kommunens intranät och webbplats under perioden den 23-30 april 2020med anledning av arbetet kring coronaviruset. Det som kommit fram ger inte anledning till någon ytterligare åtgärd eller något uttalande från min sida”.

Den andra JO-anmälan var riktad mot Annika Roman förvaltningschef vid vård -och omsorgsförvaltningen.

Som Örebropartiet berättat i tidigare inlägg, så hänförs denna anmälan till en händelse där Örebropartiets partiledare och kommunalråd, Markus Allard, i april hos Annika Roman begärde ut en handling innehållande förteckning över kommunens lagerstatus beträffande skyddsutrustning för sjukvårdspersonal. Annika Roman förhalade utlämnandet av förteckningen och anförde flera olika skäl därtill. Bland annat var det mycket att göra och stressigt, varför handlingen inte kunde lämnas ut.

Peter Springare valde att JO-anmäla Annika Roman med motiveringen att hon har brustit i sin skyldighet att lämna ut en begärd handling, som ska betraktas som offentlig. Det finns inga skäl att sekretessbelägga handlingen. När det gäller invändningen att det har varit stressigt och att man inte haft tid, hänvisade Peter Springare till uttalanden från JO i tidigare liknande ärenden, där JO slår fast att en rimlig tid mellan begäran och utlämnande av offentliga handlingar bör sättas till max tre dagar.

Men även här valde alltså JO i ett beslut från 17 juni 2020 att inte utreda anmälan med motiveringen att det inte fanns tillräcklig anledning till någon åtgärd från JO:s sida.
Det som är viktigt att poängtera när det gäller JO och ämbetets arbetssätt är att JO beslutar fritt vad som ska utredas. JO är, till skillnad från en vanlig myndighet, i princip fri att avgöra vad som ska utredas. JO behöver inte motivera sina beslut och besluten kan inte överklagas. Att en anmälan inte tas upp till mer ingående utredning är inte detsamma som att JO har ansett att allt har gått rätt till. JO dömer heller inte eller utfärdar straff. Istället kommenterar man myndigheters göranden och låtanden och framför mer eller mindre kraftig kritik mot vissa företeelser, som inte anses ligga inom ramen för gällande rätt.

Slutsatsen blir alltså att JO:s beslut i dessa två aktuella anmälningar mot Örebro kommun och Annika Roman, inte ger något besked om huruvida Örebro kommun eller Annika Roman handlat rätt eller regelvidrigt. I stället kan man dra den slutsatsen, att när det gäller Örebro kommuns agerande i sin skrivelse till kommunens anställda och Annika Romans vägran att lämna ut en offentlig handling till Markus Allard, så har inte den moraliska kompassen och respekten för gällande lagstiftning, varit tillräckligt framträdande. Detta konstaterande görs mot bakgrund av Sveriges främsta yttrandefrihetsexperts uttalande kring kommunens manipulation av grundlagsskyddade rättigheter i det specifika fallet och det faktum att JO riktat kritik i ett identiskt ärende avseende vägran att lämna ut handlingar.
 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter