Markus Allard halverar sitt kommunalrådsarvode!

Örebropartiets partiledare och kommunalråd Markus Allard behåller det han skulle tjänat efter skatt om han tjänat hälften av vad han nu gör. Här kan du läsa om vad vi gjort med överskottet hittills samt lägga förslag på vad du tycker att pengarna borde gå till.

Örebropartiet är det enda partiet i kommunfullmäktige som vill sänka kommunalrådsarvodena ner till en rimlig nivå. Vi vill halvera politikerlönerna. Detta försökte vi också få igenom i kommunfullmäktige i januari 2019, något som samtliga av de andra partierna röstade emot.

De andra partierna hävdar att vi inte skulle ha några politiker om politiker tjänade på samma nivå som folk i allmänhet. Vissa av kommunpolitikerna hävdade också att de borde tjäna betydligt mer än dagens nivåer.

Idag tjänar ett kommunalråd i Örebro lika mycket som en riksdagsledamot. Kommunalrådsarvodet är således 100% av riksdagsledamotsarvodet. För kommunstyrelsens ordförande är det 110% av riksdagsarvodet.

Örebropartiet vill att kommunalrådsarvodet bestämmas till 50% av riksdagsarvodet, alltså hälften av dagens nivå.

Så här röstade partierna i Örebros kommunfullmäktige när vi försökte sänka politikerlönerna i januari 2019:

Sänka till % av dagens nivå:                                                               Ja                                                 Nej/Avstår

Vi började med att försöka sänka till 50% av riksdagsarvodet och när det föll yrkade vi därefter på 60, 70, 80 respektive 90% av riksdagsarvodet.

Eftersom kommunalrådsarvodena motsvarar riksdagsarvodena höjs kommunalrådsarvodena automatiskt varje gång riksdagsledamöternas arvoden höjs. Under 2020 motsvarar riksdagsarvodet således 68 400 kronor i månaden.

Markus Allard behåller det han skulle tjänat efter skatt om han tjänade hälften. Av de ca 43 000 kronor Allard får ut efter skatt behåller han 26 000, motsvarande om han hade tjänat hälften av 68 400, dvs 34 200. Överskottet på ca 17 200 läggs på hög för att bistå örebroare i sin vardag.

Vi är alltid intresserade av att få in förslag på vad vi bör göra med överskottet från Allards politikerlön. Förslag skickas hit:

forslag@orebropartiet.se

Örebropartiet slår hål på lögnen att en halvering av politikerlönen leder till att vi inte får några som engagerar sig politiskt. Nu finns åtminstone ett parti som bevisar motsatsen.

En halvering av politikerlönerna i Örebro kommun skulle kunna rendera 15 miljoner kronor som kan användas till mer nödvändiga ändamål inom den kommunala välfärdens kärnverksamhet. Det motsvarar exempelvis 30 lärartjänster eller 40 undersköterskor.

Frågan om politikerlöner handlar dock om mer än bara kronor och ören. Det handlar också om principer och om vilken typ av politiker vi ska ha. Ska personer dras till politiken med syftet att bli rika eller ska man dras till politiken för att man ser ett större värde i att tjäna folket? I denna fråga splittras partierna i två läger, de andra åtta partierna sällar sig till den förstnämnda linjen. Örebropartiet utgör den enda motpolen.

OBS: Örebropartiets kommunalråd Markus Allard tillträdde sin tjänst från och med kommunfullmäktigesammanträdet i oktober 2018. Trots beslut från fullmäktige (kommunens högsta beslutande organ) har inga kommunalrådsarvoden för 2018 betalats ut till Örebropartiet. Enligt kommunledningen hade man ”inte budgeterat” för att väljarna skulle rösta in ett till parti i kommunfullmäktige. Det innebär alltså att Markus Allard jobbade oavlönat under oktober, november och december månad 2018.

Detta har vi gjort för pengarna


Senast uppdaterad: Maj 2020.

De projekt som planerats för har sedan våren 2020 och Coronapandemins inträffande fått läggas på is. Hit räknas bland annat ett stavgångsprojekt avsett för pensionärer i syfte att stärka den fysiska och psykiska hälsan hos äldre.

Skyddsutrustning
I och med Coronapandemins utbrott har Markus Allard, för undanlagda politikerlönspengar, införskaffat skyddsutrustning i syfte att distribuera till behövande kommunanställda.