Bostadspolitik

Örebro har prisats för sitt bostadsbyggande, men dolt bakom de uppresta bostadsrätterna och nyproducerade hyresrätterna gömmer sig en stigande privat skuldsättning. Örebropartiet bostadspolitik syftar inte enbart till att bostadsbeståndet ska vara i balans. Vi tar även hänsyn till skuldsättningen eftersom den utgör ett mycket stort hot mot hela samhället på lång sikt. Här handlar det om att föra en kontrollerad politik som väger in flera intressen där helhetsperspektivet, samhällets bästa, är vägledande. Vi är inte immuna mot ekonomiska kriser. Vi ska stå rustade. En sund bostadspolitik är en politik som också tar skuldsättningen i beaktning. Bostadspolitiken måste ner på jorden igen.

Örebropartiets bostadspolitik i punktform:
- Bygga billiga hyresrätter inom allmännyttan
- Införa en bostadsförmedling för en mer effektiv ruljangs på bostadsmarknaden
- Nyttja allmännyttan till att pressa ner priserna - Förbygga den privata skuldsättningen
- Renoveringar istället för renovräkningar
- Stoppa utförsäljningar och privatiseringar av allmännyttan
- Införa skattemässigt billigare boendelösningar för nyanlända
- Göra bostadskön mer rättvis
- Nej till skrytbyggen
- Nej till Kulturkvarter för en halv miljard skattekronor
- Skydda åkermark från byggande
- Förtäta staden med fler grönområden
- Upprätta fler boenden för socialt utsatta
- Ta tillbaka fastigheter från oseriösa aktörer

Bostadsförmedling
Trots att det ännu råder bostadsbrist i Örebro med omnejd finns det ändå lägenheter som står tomma. En, av flera, delförklaringar till detta är bland annat den bristande koordineringen av det existerande bostadsbeståndet mellan köpare och säljare.

Örebropartiet vill inrätta en kommunal och regional bostadsförmedling i syfte att effektivisera ruljangsen på bostadsbeståndet.

Medborgare och företag ska frivilligt kunna anmäla sig till bostadsförmedlingen vars handläggare ska ha till uppgift att effektivisera kedjan av köpare och säljare. Syftet är att göra det lättare att sälja, köpa eller byta lägenhet.

De kommunala bostadsbolagen ska vara anslutna till de offentliga bostadsförmedlingarna.

Bostadsförmedlingen ska finansieras av offentliga medel och vara avgiftsfri för brukarna att nyttja. En bostadsförmedling kan självfallet vara en lukrativ marknad för ett fåtal men det offentliga bör syfta till att effektivisera ruljangsen på marknaden snarare än att kortsiktigt profitera på den. Samhället tjänar mer på att bostadssökande kan paras ihop med tomma lägenheter. 

Bostadsförmedlingen har, utöver att bidra till en mer effektiv ruljangs av bostadsbeståndet, även till syfte att bidra till en förstärkt helhetssyn av bostadsmarknaden i Örebro med omnejd.

Allmännyttan

Nyttja allmännyttan till att pressa ner priserna - Förebygg den privata skuldsättningen
Allmännyttan kan nyttjas på olika sätt för olika ändamål. Idag används det kommunala bostadsbeståendet till att bygga dyra lägenheter som få av kommunens invånare har råd med. Syftet med den strategin är att locka köpstarka invånare till kommunen samt generera snabba intäkter till det kommunägda bolaget. Den typen av kortsiktigt förfarande bidrar dock till att driva upp priserna på bostadsmarknaden totalt.

Örebropartiet anser att allmännyttan ska användas för det motsatta ändamålet, att pressa ned priserna. Det innebär lägre intäkter till de kommunala bostadsbolagen på kort sikt men på lång sikt innebär det att färre invånare skuldsätter sig för att ha råd med bostäder. Den privata skuldsättningen är ett enormt samhällshot som kommer innebära astronomiska kostnader dagen en skuldkris inträffar. Örebropartiet vill, i den mån det är möjligt, förhindra, motverka och förebygga nämnda problem genom en ansvarsfull och kontrollerad bostadspolitik på kommunal nivå.

Bygg billiga hyresrätter inom allmännyttan
När de kommunala bostadsbolagen bygger dyrt höjs priserna totalt, de kommunala bostadsbolagen är allt som oftast normerande för bostadsmarknaden. Därför är det viktigt att på ett ansvarsfullt sätt försöka bygga billiga hyresrätter snarare än att ha som mål att profitera på sina egna kommuninvånare.

Idag råder en konkurrens mellan kommuner om vilken kommun som kan locka till sig flest köpstarka invånare. Örebro har, genom sitt geografiska läge, en gynnsam position när det gäller att locka köpstarka pendlare men denna grupp kan inte ensamt representera behoven på bostadsmarknaden och utgöra normen för vad en rimlig hyra är.

Det är få av kommunens invånare som har råd med de nybyggda treorna med hyror på 13 000 kronor i månaden. Än värre blir det i ett läge av ekonomisk kris.

Bostadspolitiken har svävat iväg och Örebropartiet vill ta ner den på jorden igen. Vi vill se till att de kommunala bolagen bygger billigare bostäder och därigenom pressar ned bostadspriserna på marknaden totalt.

Renoveringar istället för renovräkingar
Örebropartiet är av åsikten att kommunala bostadsbolag ska nyttjas med syftet att tillgodose kommunala bostadsbehov. Kommunala bostadsbolag har således en större bredd i sitt uppdrag jämfört med privata bostadsbolag.

Det som är mest lönsamt för ett bostadsbolag är inte nödvändigtvis mest lönsamt för kommuninvånarna. Ett exempel på det är bland annat den typ av renoveringar som genomförts i delar av det kommunala bostadsbeståendet.

Istället för att enbart genomföra nödvändiga stambyten av funktionell och praktiskt karaktär har renoveringar av kommunala hyresrätter ofta syftat till att pressa upp värdet på bostäderna och därigenom hyrorna. I vissa fall har hyror höjts med över 30 procent. Resultatet blir att örebroare tvingas lämna sina hem eftersom det blir för dyrt att bo kvar. Då är det inte enbart tal om renoveringar, det handlar snarare om renovräkningar.

För en politiker som enbart ser de kortsiktiga intäkterna är det förstås mycket önskvärt att pressa ut örebroare från de centrala områdena till utkanterna av kommunen eller till kranskommunerna. Dock bygger den sortens tunnelseende på att marknaden inte mättas. Det finns inte ett överflöd av individer med köpförmågan att mäkta med den pågående prisstegringen på bostadsmarknaden. Att kommunala bostadsbolag deltar i prisstegringshetsen är något Örebropartiet vill sätta stopp för.

Örebropartiet vill att allmännyttans hyresnivåer befinner sig i balans med kommuninvånarna. En del i det är att se till så att hyrorna inte svävar iväg, bland annat till följd av renoveringarnas karaktär.  

Värna allmännyttan - Nej till privatiseringar av vårt gemensamma bostadsbestånd
Örebropartiet motsäger sig privatiseringar av allmännyttan. De senaste mandatperioderna har politiska konstellationer av olika partitillhörigheter sålt ut det kommunala bostadsbeståndet till privata aktörer. Detta har skett trots de boendes protester. I de flesta fall har det lett till att de privata bostadsvärdarna höjt hyrorna och därmed bidragit till att pressa upp priserna på kommunens bostadsmarknad.

Politikernas mål har varit att försöka täcka upp för ökade utgifter, exempelvis de stegrande migrations- och integrationskostnaderna, genom att sälja ut det kommunala bostadsbeståndet. På kort sikt genererar utförsäljningar förstås intäkter som kan nyttjas för att täcka upp andra ökade utgifter, men för den som har kapacitet att kunna blicka längre än en mandatperiod i taget blottas det faktum att strategin är ohållbar.  

Örebropartiet ser allmännyttan som ett centralt instrument för att kunna hålla bostadsmarknadens priser, tillgång och efterfrågan i balans. Allmännyttans storlek avgör i mångt och mycket kommunpolitikens möjligheter att kunna styra bostadspolitiken. Om kommunen har ett stort inflytande, alltså ett stort ägande av bostadsbeståndet, kan kommunen styra prissättningsnormen i högre grad. Om kommunen säljer ut sitt bostadsbestånd till privata företag säljer man också ut den makten och möjligheten till aktörer som knappast har en plikt gentemot folkflertalet, snarare enbart gentemot sina egna vinstmarginaler. Resultatet gagnar inte medborgarna. Därför värnar Örebropartiet allmännyttan.

Rättvis bostadskö - För skattebetalarna billigare boendelösningar för nyanlända
Örebropartiet kommer minska kostnaderna som läggs på offentligt upplåtna och finansierade boenden åt nyanlända. Oavsett vilket parti som suttit vid makten har den förda politiken på området varit i princip densamma; slarvig och dyr. 

Det har tidigare avslöjats hur styrande kommunpolitiker i Örebro berikar sig själva genom sin förda migrations- och integrationspolitik. Bland annat genom att låta kommunen köpa tjänster av hotellboenden dessa politiker själva äger.

LÄS MER: ÖREBRO KOMMUN KÖPTE TJÄNSTER AV KD-TOPP - FÖR MÅNGMILJONBELOPP

Det går att tillhandahålla billigare boendelösningar för nyanlända. Merparten av migranterna är dessutom unga vuxna män. Denna grupp kan utan problem erbjudas, för samhället billigare, boenden i form av modulbostäder. Detta ska fungera som temporära och billigare lösningar till dess att migranterna på egen hand kan försörja sig själva. Under tiden kan de stå i bostadskön som alla andra medborgare.

Örebropartiet vill minska kostnaderna eftersom det finns viktigare områden som kräver resurser, men det handlar också om att upprätthålla en bostadskö på rättvis och lika grund.

I ett läge då det råder bostadsbrist upplåts och finansieras det offentliga bostäder åt nyanlända. Att migranter får förtur på bostäder, framför medborgare som stått i kö, eroderar den gemensamt internaliserade tilliten gentemot våra offentliga institutioner.

Självklart ska ingen frysa eller sova på gatan i vare sig Örebro kommun eller Örebro län. Alla bostäder som ska erbjudas individer i behov, ska vara i tjänligt skick, men det ska ske på ett rimligt och rättvist sätt - även om det innebär att politikerna och deras företagarvänner förlorar miljoner på det. Örebropartiet prioriterar hellre samhällets och de skattebetalande medborgarnas intressen.

Vi vill komma åt problemen med den slarviga och onödigt dyra bostadspolitiken på området. Vi vill återupprätta det förlorade förtroendet för vårt gemensamma.

Nej till skrytbyggen - Nej till kulturkvarter för en halv miljard
Vi är starkt kritiska till större satsningar på utsvävande konstprojekt och onödiga byggnationer i ett läge då många välfärdssektorer är hårt överbelastade.

Det är inte försvarbart att upprätta ett tre meter högt plåtäpple i Vivalla för 700 000 skattekronor samtidigt som det saknas undersköterskor i äldreomsorgen. Detsamma gäller det så kallade skridskotorget som ingick i ett byggnationsprojekt på över 30 miljoner kronor. Det är fullkomligt vansinnigt att driva igenom den typen av onödiga satsningar i ett läge då många andra kommunsektorer är belagda med sparkrav. 

Det är inte heller rimligt att spendera över en halv miljard på det planerade "kulturkvarteret" i ett läge då viktigare områden såsom vård, skola och omsorg är så eftersatta. Örebropartiet vill inte spendera en halv miljard av kommunens skattemedel på att upprätta ett så kallat kulturkvarter. Dessa skattemedel kan användas till mycket bättre ändamål.

Värna åkermarkerna - Förtäta staden med tillhörande parkområden
Sveriges nationella krisberedskap är ökänd för sin undermålighet. Till krisberedskapen räknas bland annat nationens möjligheter att kunna försörja sin befolkning i händelse av en omfattande kris. I dagsläget importerar Sverige merparten av sin mat. Politikerskiktets intresse för den nationella krisberedskapen är nästintill obefintlig.

En internationell kris kan förstås inte förebyggas enbart på kommunal nivå, men kommunen har möjligheten att påverka hanteringen av odlingsbar mark.

Örebropartiet vill styra bostadsbyggandet i en riktning som minimerar påverkan av odlingsbar åkermark. Istället bör byggandet syfta till att förtäta stadsområdena. Detta utan att för den delen förbise behovet av grönområden och parker.

Boenden för socialt utsatta
Att tillhandahålla härbärgen och boenden för behövande medborgare ser Örebropartiet som en prioriterad fråga.

Vi kommer avsätta medel för att upprätta fler boenden för särskilt socialt utsatta grupper såsom hemlösa, personer med missbruksproblematik, personer med psykiska sjukdomar samt kvinnor utsatta för våld i nära relationer.

Vi stödjer den kommunala principen om bostad först och vill i kombination med en bättre socialpolitik på området kunna erbjuda fler boendealternativ för behövande. 

Ta tillbaka fastigheter från oseriösa aktörer
De senaste mandatperioderna har politikerna privatiserat stora delar av det offentliga bostadsbeståndet. Även om det finns privata hyresvärdar som sköter sitt uppdrag med bravur finns det tyvärr också exempel på motsatsen.

När politiker privatiserar bostadsbeståndet erhåller de inte enbart kortsiktiga intäkter som de kan nyttja till utgifter på andra områden. De undslipper även ansvaret för de boende i de berörda fastigheterna. Det är åtminstone vad de tycks tro.

Vi i Örebropartiet är av åsikten att lokala politiker inte bara har ett ansvar gentemot boende inom allmännyttan. Vi har även en plikt gentemot boende i privata fastigheter och gentemot seriösa privata fastighetsägare att se till så att oseriösa aktörer håller sig undan vår bostadsmarknad.

Örebropartiet driver därför förslaget att kommunen ska ta tillbaka fastigheter från de aktörer som inte upprätthåller en rimlig minimistandard.

Det handlar inte bara om att de boende ska känna en trygghet i att kommunen värnar deras intressen. Det handlar lika mycket om att värna de fastighetsägare som gör rätt för sig. Dessa värdar ska känna en trygghet i att de inte kommer bli utkonkurrerade av oseriösa fastighetsspekulanter som inte sköter sina uppdrag.