Fritid och Föreningsliv

Örebropartiet vill subventionera barn och ungdomars engagemang i kommunens och regionens ideella föreningar, införa Sportotek och strypa bidragen till de föreningar vars verksamhet syftar till att isolera och segregera grupper på etnisk och religiös grund.

Örebropartiet vill:

  • Införa möjligheten till subventionerad fritidsaktivitet
  • Upprätta ett Sportotek
  • Strypa bidrag till föreningar som försöker isolera och segregera grupper  på etnisk och religiös  grund.Örebro län är inte isolerat från det svenska klassamhället. Även här växer barn och ungdomar upp med vitt skilda förutsättningar, beroende av föräldrarnas ställning i samhället.

Örebropartiet har inte förmågan att kunna avskaffa dessa skilda förutsättningar men vi kan i den mån det är möjligt och samhällsnyttigt kompensera för dem.

Vissa barn kan ägna fritiden åt en mängd olika aktiviteter. Andra barn får spendera fritiden med att dra runt i sina bostadsområden. Fritiden spelar roll. En meningsfull fritid har positiva effekter på skolresultaten och ger barn och ungdomar extra verktyg till att utvecklas i en, för samhället, positiv riktning. Barn och ungdomar som inte stimuleras kommer prestera sämre i skolan och ha lättare att hänfalla till antisocialt och samhällsdestruktivt beteende.

I många av kommunens och länets ideella föreningar kryllar det av eldsjälar som kan fungera som positiva förebilder för våra barn och ungdomar. Örebropartiet vill ta bort ekonomiska hinder för dessa förebilder och ungdomar att mötas. Vår politik syftar till att möjliggöra för fler barn och ungdomar att bli medlemmar i en ideell förening och via sitt engagemang ägna sin fritid åt aktiviteter som stärker både dem som samhället i stort.

Örebropartiets politik stärker därmed såväl barnen och ungdomarna som de ideella föreningarna.

Subventionerad fritidsaktivitet

Vi vill möjliggöra för samtliga barn och ungdomar, i åldrarna 7-15 år, att få en fritidsaktivitet subventionerad genom att erbjuda en subvention upp till ett värde av 1000 kronor per år. Subventionen ska kunna nyttjas till en rad fritidsaktiviteter som exempelvis idrottsutövning, musik eller dans. Subventionen ska kunna helt eller delvis finansiera föreningsmedlemskap och/eller utrustning. 

I Örebro kommun motsvarar kostnaden för detta förslag mindre än hälften av det politikerna plockar ut i löner, arvoden och ersättningar varje år.

Huruvida det är mest fördelaktigt för samhället att prioritera politikers höga löner eller barn, ungdomar och ideella föreningar är något som delar partierna i två läger. På ena sidan, i det ena lägret,  står de andra partierna, de vill hellre spendera pengarna på sig själva i form av fortsatt höga politikerlöner och arvoden. På andra sidan står vi i Örebropartiet. För oss är det inget svårt val.  Vi tar från politikerna och ger tillbaka till folket.
 
Sportotek

Örebropartiet vill införa ett Sportotek. Ett Sportotek är som ett bibliotek fast för sportutrustning istället för böcker.  Sportoteket tar emot och lånar ut sportutrustning. Vid dessa Sportotek ska det finnas möjligheter för medborgare att lämna in sportutrustning som man inte längre använder, men som kan komma en annan medborgare till del.

Integrationsfrämjande justering av föreningsbidragen

Det svenska föreningslivet har i de flesta fall en positiv inverkan på samhället, inte minst när det gäller att integrera invandare i den svenska gemenskapen, där kan även föreningslivet bidra till att lära såväl barn och ungdomar som vuxna både vårt språk och vår kultur. Föreningslivet kan således erbjuda ytterligare möjligheter till lyckad integration.

Det förutsätter dock att berörda aktörer är intresserade av att så ska ske.

Med tiden har systemet med föreningsbidragen kommit att missbrukas och utnyttjas i allt högre grad. Politikers slapphet och korruption kombinerat med etniska och religiösa enklavers strävan efter segregering har resulterat i att skattebetalarnas medel gått till destruktiva ändamål.

Idag händer det att politiker gör upp med etniska enklaver i gengälld mot organiserade röster. En etnisk eller religiös förening beviljas bidrag i gengälld mot att föreningens medlemmar röstar på politikern ifråga. Mörka krafter, som exempelvis islamistiska organisationer, vinner mark, delvis tack vare att de finansieras med svenska föreningsbidrag. Dessa krafter har knappast intresse av att gynna integrationen, tvärtom, de vill förvärra den redan existerande segregationen. Allmänna medel som skulle kunna användas till lyckad integration missbrukas istället i syfte att spä på en ökad segregation.

Till skillnad från de andra partierna ser Örebropartiet ett akut behov av att stoppa möjligheterna för destruktiva aktörer att sko sig via vårt föreningsliv.  Våra skattemedel ska gå till de föreningar vars verksamheter stärker folkhälsan, kulturen, jämställdheten, integrationen och demokratin, inte till de krafter som underminerar detsamma. Det allmännas pengar ska gå till det allmännas väl.

Örebropartiet kommer därför genomföra en ordentlig översyn av föreningsbidragen och stoppa utflödet av det allmännas medel till de föreningar som missbrukar bidragspengarna och hänger sig åt destruktiv och segregerande verksamhet.

Det kommer inte bara resultera i ett hårt slag mot extremister som vill vårt samhälle illa, det kommer dessutom innebära en ekonomisk besparing för kommun och region.

Läs mer om det i vårt invandringspolitiska program när det publiceras.