Sjukvårdspolitik

Allt för många medborgare lider eller dör till följd av det politiska haveri som råder inom svensk sjukvård. Trots behovet av viktiga förändringar av sjukvården vägrar partierna att samarbeta för att vissa partier inte tycker om de andra partierna tillräckligt mycket för att tillsammans kunna få till stånd nödvändiga förändringar. Som en konsekvens av att politikerna värderar sin prestige högre än medborgarnas hälsa dör patienter i väntan på vård.

Örebropartiet har sin prioritet klar. Vi sätter medborgarna först och vi är beredda att göra allt för att höja kvaliteten inom sjukvården.

Sjukvårdsprogrammet i punktform:
- Korta vårdköerna genom koordinering mellan vårdgivare - Inför en vårdförmedling
- Tydliggöra informationen till patienterna om deras möjligheter och rättigheter
- Bevara och utveckla tre fullständiga länssjukhus
- Inför avgiftsfri tandvård
- Billigare vård till pensionärer 
- Avgiftsfri vård till fattigpensionärer
- Nej till etnisk gräddfil i vården - Lika för alla
- Indragna bidrag och ersättningar för den som hotar vårdpersonal
- Långsiktig plan för en region fri från hyrläkare
- Fler kollegor, bättre villkor och generösa förmåner till vårdanställda
- Teckna avtal med studenter som studerar till vårdyrken 
- Rensa regionen på inkompetenta chefer
- Inför ett enhetligt journalsystem
- Nej till religiösa och kulturella ingrepp - Nej till könsstympning
- Nej till att sälja ut mer av den offentliga vården till privata aktörer
- Rusta upp psykvården 
- Rusta upp BUP
- Ja till lösningar i enlighet med Norrtäljemodellen och utökad samverkan mellan kommun och region


Vi är blott ett kommunalt och regionalt parti och kan således inte få till stånd de förändringar som kan behövas på den statliga nivån, men det finns ändå en möjligheter till förändring på det lokala planet där Örebropartiet kan spela en viktig roll.

Många av de problem som sjukvården tacklas med är inte av särskilt avancerad karaktär, men konsekvenserna av att inte adressera dessa problem är desto mer omfattande. Problemen har sina olika orsaker, alltifrån brist på vårdanställda, dåliga villkor för vårdanställda, ineffektiv administration och icke-koordinerat ledarskap. Med relativt lite resurser tror vi i Örebropartiet att vi kan lösa flera av dessa problem och förhindra de onödigt stora skadeverkningarna som vår region brottas med för tillfället.

Vidare är sjukvården ett område där prioriteringar blir väldigt kännbara. Ett sjukhus med begränsad mängd resurser kommer att prioritera patienter i syfte att kunna hjälpa så många som möjligt, då kommer de som har mer otur inte hinna få hjälp i tid. Det blir resultatet av en underfinansierad och överbelastad sjukvård. Vi är i vissa avseenden redan där och denna situation vill Örebropartiet motverka.

Vi hade föredragit en situation där vårt samhälle hade oändliga resurser och vi kunde hjälpa alla, men så är inte fallet. Svensk sjukvård är överbelastad och det är delvis till följd av den förda migrationspolitiken som trycket har ökat. Det innebär att vi kommer behöva omvärdera hur vi prioriterar och varför vi prioriterar som vi gör. För oss väger nationalstatens existens tungt. Sjukvården är i första hand alltid en medborgerlig angelägenhet, inte en universell sådan.

Korta vårdköerna genom koordinering mellan vårdgivare - Inför en vårdförmedling
I Sverige finns möjlighet för patienten att kunna byta vårdgivare i syfte att få en operation snabbare. Väntetiden till en höftledsoperation kan exempelvis vara sex veckor lång i ett landsting men två veckor lång i ett angränsande landsting. I teorin är det förstås en bra sak, men i praktiken är det få patienter som ens vet om sina rättigheter och möjligheter och än mindre har förmågan att under svår sjukdom klara av att processera ett byte av vårdgivare, då det inte är så enkelt genomfört.

Det ska vara enkelt, snabbt och smidigt.

Örebropartiet vill därför införa särskilda vårdkoordinatorer som har till uppgift att bistå varje patient med ett vårdbyte om denne så önskar. Arbetsuppgifterna handlar således om att informera patienten om de möjligheter som finns och även, om patienten önskar, hjälpa patienten att fylla i de blanketter som behöver fyllas i, för att vårdbytet ska kunna genomföras till antingen en privat klinik eller till något annat landsting.

Så kan vi korta vårdköerna utan större kostnad och därigenom rädda liv.

Tydliggöra informationen till patienterna om möjligheter och rättigheter
Regionen måste bli tydligare på att informera patienterna om deras möjligheter och rättigheter, bland annat avseende byte av vårdgivare. Att denna information inte delgivits patienterna i tillräcklig utsträckning har hittills lett till längre vårdköer och onödigt mycket lidande.

Bevara och utveckla tre fullständiga länssjukhus
Örebropartiet vill bevara och utveckla länets tre sjukhus.

Runt om i landet pågår rationaliseringar och besparingar på mindre sjukhus, samtidigt som det öses mångmiljardbelopp på nya trendiga sjukhusbyggen och chefstjänster. Oftast är det sjukhus i mindre städer och glesbygd som styckas ner till förmån för större satsningar vid de större städerna.

Detta är en utveckling som Örebropartiet vill stoppa.

Örebropartiet vill hålla sjukvården till sitt syfte. Vi säger nej till onödigt dyra renoveringar och försök till att repetera skandalbygget Nya Karolinska på lokal mark, något som ledande landstingspolitiker lobbar för gällande främst Universitetssjukhuset i Örebro.

Samtidigt klarar inte regionen av att hålla förlossningskliniker öppna året om. Flera andra kliniker, exempelvis kvinnoklinikerna, är i extremt undermåligt skick sett till hur mycket skattemedel som medborgare är beredda att betala i förhoppning att erhålla en högkvalitativ sjukvård.

Det är inte raketvetenskap att förbättra sjukvården. Det handlar om att satsa på kärnverksamheten. Ett sjukhus kvalitet mäts inte av andelen glasgångar och konst, det mäts av förmågan att kunna bota patienter.

Vi vill bevara länets tre sjukhus och utveckla dessa. I dagsläget råder en konkurrens mellan dessa verksamheter då interna aktörer inom sjukvården lobbar för att andra sjukhus i länet ska läggas ner, detta i hopp om att det ska gynna dem själva gällande chefsmöjligheter och löneutveckling. Denna destruktiva situation ska brytas, något som kommer kräva satsningar vid alla tre sjukhus.

Att bevara och utveckla tre fullständig sjukhus är något som det tycks råda ett konsensus kring även hos de andra partierna. Det är dock värt att komma ihåg att Socialdemokraterna sa att de ville bevara tre fullständiga sjukhus uppe i Västernorrland kort innan de började stycka ner Sollefteå sjukhus varpå kvinnor fick föda barn i bilen.

Inför avgiftsfri tandvård
Örebropartiet vill införa avgiftsfri tandvård för samtliga medborgare i hela länet.
Mer om det här: http://www.orebropartiet.se/v%C3%A5r-politik/tandv%C3%A5rd-39038540

Billigare vård till pensionärer - Avgiftsfri vård för fattigpensionärer
Svensk sjukvård är kraftigt subventionerad men inte helt avgiftsfri. Tillsammans har vi svenskar i generationer byggt upp ett system där den mesta sjukvården faller in under högkostnadsskyddet, vilket gör att vi inte ska behöva betala mer än 900 kronor per år.

Trots att miljoner svenskar betalat åtskilliga miljarder till vårt gemensamma välfärdsprojekt har vi fortfarande en situation där många ännu lever i fattigdom.

Tyvärr är det just många individer från samma generationer som varit med och finansierat vår samhällsmodell som idag lever som fattigpensionärer.

Örebropartiet är villiga att, i högre utsträckning, subventionera vård till pensionärer.

Bland annat kan vi tänka oss att utöka högkostnadsskyddet till dem med någon form av pension. Främst är vi intresserade av att hjälpa de pensionärer som har det extra svårt ekonomiskt, fattigpensionärer.

Vi är öppna för en lösning där de pensionärer som räknas som fattigpensionärer erbjuds helt avgiftsfri sjukvård samt ett utökat högkostnadsskydd för de pensionärer som har lite starkare betalningsförmåga. Det innebär att alla pensionärer kommer få billigare eller helt avgiftsfri sjukvård.

Kostnaden motsvarar på ett ungefär det som regionen skulle tjäna på att sänka samtliga 600-talet chefslöner ner till 50 000 i månaden. Nu planerar inte Örebropartiet att sänka samtliga chefslöner ner till 50 000 kronor, det behövs inte för att finansiera reformen, men det kan tjäna som en nyttig uppställning. Vad vi anser oss ha råd med och inte.

Hade vi haft makten nationellt hade vi slopat pensionärsskatten, men nu är vi blott ett kommunalt och regionalt parti och får därigenom kompensera i den utsträckning vi har möjlighet till.

Nej till etnisk gräddfil i sjukvården - Det ska råda en rättvis ordning
Örebropartiet är villiga att subventionera sjukvård även för migranter men vi tycker att det ska ske på lika villkor som för vår egna befolkning. Vi har hamnat i en skev situation då fattigpensionären gråter för sig själv i väntrummet för att vården känns i plånboken, samtidigt som mannen från Afghanistan får läkarbesöket för 50 kronor istället för 280 kronor, eller sköterskebesöket för 25 kronor istället för 100 kronor.

Det ska givetvis vara lika och rättvist för alla, både svenska medborgare som för de som söker asyl. Därför vill Örebropartiet göra så att även asylsökande betalar samma pris som svenska medborgare. Vi har svårt att förstå varför Socialdemokraterna och Moderaternas koalitioner velat prioritera asylsökande framför våra egna pensionärer.

I ett läge då sjukvården blir allt mer ansträngd kommer Örebropartiet givetvis prioritera våra egna medborgare först. Tills dess att vi når en sådan situation kommer vi vara så generösa att vi även erbjuder asylsökande vård på lika villkor, men inte några förmåner och det får inte heller innebära att vår egna befolkning, de som faktiskt betalat vården, far illa på grund av detta.

Örebropartiet vill även villkora subventionerad vård till asylsökande med att man sköter sig. Begår man brott får man stå för vårdkostnaden själv, för då har man nämligen inget i Sverige att göra.

Hotar du vår vårdpersonal klipper vi vårt stöd till dig
Till följd av en politik som skapat antisociala enklaver i samhället har det blivit allt vanligare med hotfulla individer vid landets olika sjukhus. Att störa, sabotera och rent av hota vårdpersonal ska resultera i smärtsamma konsekvenser för vederbörande. Dessvärre har den typen av nödvändiga åtgärder, som måste till på statlig nivå, uteblivet eftersom allt för få riksdagspolitiker tycker att det är ett tillräckligt allvarligt problem.

Örebropartiet kommer därför, utifrån de verktyg vi har att tillgå på kommunal och regional nivå, skapa en beredskap av ordningsvakter för att kunna upprätthålla ordningen vid vårdenheter. Individer som stör, hotar eller på annat saboterar vårdverksamhet ska dokumenteras av kommunen och regionen i syfte att kunna kapa rätt till bidrag, ersättningar eller annat stöd från samhället.

Långsiktig plan för en region fri från hyrläkare
På grund av den kaotiska vårdsituationen och bristen på svenska läkare är regionen fortfarande beroende av hyrläkare. Dessa kostar regionen ungefär halva kostnaden av vad avgiftsfri tandvård skulle göra per år. Det rör sig om omfattande utgifter som är resultatet av en nästintill obefintlig politik för att ombesörja regionen med egna läkare.

Grundproblemet till varför det finns en marknad för hyrläkare är den totala bristen på läkare som råder i Sverige. Detta problem kan adresseras och lösas, men det kommer ta några år.

Det måste till en långsiktig plan för en adekvat läkarbemanning. Örebropartiet är öppna för att förbättra arbetsvillkoren för de fastanställda läkarna i syfte att förmå fler att arbeta för regionen.

I takt med att fler läkare, eller annan vårdpersonal som vi har brist på, utbildas kan vi successivt minska utrymmena för att bedriva hyrläkarverksamhet. Detta förutsätter dock gynnsamma villkor för regionens läkare och vårdanställda.

Det måste till en långsiktig plan, på uppemot 10-tals år, för hur regionen ska kunna trygga sin bemanning av vårdanställda. Detta kräver breda politiska överenskommelser och samarbeten, något Örebropartiet är mycket öppna för.

Fler kollegor, bättre villkor och generösa förmåner till vårdanställda
Örebropartiet är öppna för att regionen erbjuder förmåner till vårdanställda i syfte att kunna få till stånd långsiktiga anställningskontrakt där den anställde förbinder sig att arbeta för regionen under en viss period av år. Detta kan bland annat nyttjas i syfte att öka incitamenten för att bemanna primärvård och sjukhus i mindre städer.

Örebropartiet är också för att kunna erbjuda förtur i bostadskön i de fall då det rör sig om akut behov av en särskild tjänst.

Det finns många utbildade sjuksköterskor i Sverige, men de drar sig för att jobba som just sjuksköterskor eftersom arbetsvillkoren är för dåliga. Örebropartiet vill lösa det problemet.

Vi är villiga att höja löner, införa rätt till heltid och överlag se till de anställdas situation i en högre utsträckning än vad som görs idag. Detta för att vårdsituationen inte kan lösas om inte de anställas villkor adresseras i tillräcklig utsträckning. Det är inte gratis, men det är nödvändigt.

Teckna avtal med studenter
Örebropartiet är öppna för att regionen börjar headhunta läkarstudenter, eller andra som studerar till vårdyrken vi har brist på, vid landets universitet, i syfte att tidigt kunna teckna förmånliga avtal mellan region och vårdarbetare.

Om vårdarbetaren förbinder sig till regionens avtal kan regionen erbjuda hjälp med bostad och studieskulder villkorat med att regionen erhåller den yrkeskompetens som efterfrågas.

Våga rensa regionen på inkompetenta chefer - Belöna blott de som belönas bör!
Den funktionella dumheten härskar inom Region Örebro län. Mycket till följd av att cheferna inom vården inte får möta konsekvenser för sin slapphet.

Givetvis kan inte chefernas misslyckanden enskilt skyllas på dem, politikerna är också ansvariga till den situation som skapats, men det råder ett tabu gällande att sätta adekvat tryck på ledarskapet.

Sjukvården är samhällets värn mot det som dödar våra medborgare. En sådan verksamhet kan aldrig tillåta slapphet och ignorans inför verksamhetens syfte.

Örebropartiet har fått alldeles för mycket information om hur chefer drar sig för att agera som just chefer. På klinik efter klinik görs små och onödiga misstag som får enorma konsekvenser för verksamheten och våra medborgare som är i akut behov av hjälp. Listan kan göras lång på den här typen av problem som kan definieras som funktionell dumhet.

 Det saknas konkreta rutiner för hur vårdpersonalen ska kommunicera med varandra. Ett exempel är att administratörer vid vissa kliniker inte kan förvänta sig att läkare ens kollar sin mejl,  när detta påtalas till ansvariga chefer rycker dessa på axlarna eftersom de inte vill riskera att stöta sig med överordnade då det kan försvåra för fortsatt karriär.

Trots att lönerna för cheferna fortsätter att öka så blir resultaten sämre.

Nya klinikchefer tillträder med allt högre löner samtidigt som sköterskor eller administratörer inte kan få någon hundring extra i månaden. Sedan sitter samma chefer och kliar sig i huvudet gällande bristen på vårdpersonal i länet.

För att kunna bekämpa inkompetensen och den växande korruptionen inom region Örebro län krävs ett politiskt ledarskap som kan sätta sina respektive partipreferenser åt sidan för att se till hur vi förbättrar kvaliteten. Varför partierna inte gjort detta redan blottlägger de egna maktambitionerna, att stöta sig med cheferna inom regionen är dumt om de själva planerar att avancera inom densamma när de bestämmer sig för att lämna politiken.  

Politiker som är rädda att stöta sig med chefer inom förvaltningen är svaga och odugliga politiker.

Det är populärt att prata om hur svensk sjukvård bör fungera mer som ett företag. I dagsläget har denna typ av attityd delvis bidragit till att anställda ser till sina egna karriärmöjligheter inom verksamheten snarare än till vad verksamhetens syfte är. Dessvärre har vi inte kommit lika långt i att avskeda inkompetenta individer inom offentlig sektor såsom skulle skett om det rört sig om ett företag. Örebropartiet vill justera för denna skevhet, annars kommer vi aldrig kunna förbättra kvaliteten inom offentlig sektor.

Det måste till en ordentligt översyn över chefskikten inom regionen. Skattebetalarna ska få det de betalar för.  Örebropartiet ser möjligheten till att påbörja detta arbete även om vi så bara skulle erhålla ett mandat i regionen. Det skulle möjliggöra för oss att få en djupare insikt i respektive klinik och enhet för att kunna ta fram effektiva åtgärder inför framtiden.

Vi måste inse att även Sverige är drabbat av korruption och att detta problem också påverkar våra sjukvårdsverksamheter.

Enhetligt journalsystem - NU!
Det saknas ett enhetligt journalsystem i regionen, delvis mellan primärvård och sjukhus, vilket gör att det blir onödigt krångligt när journaler ska skickas mellan vårdenheter och kliniker för att klinikerna använder olika datorprogram och system.

Trots att detta har varit ett problem under lång tid  har det inte adresserats av landstingspolitikerna i tillräcklig utsträckning. Regionen hade kunnat anställa programmerare och utforma ett eget och enhetligt system tio gånger om under den långa period som politiker misslyckats att upphandla en lösning på problemet.

Nej till religiösa och kulturella ingrepp - Nej till könsstympning
Örebropartiet säger nej till att regionen ska utföra kulturella och religiösa ingrepp såsom omskärelser av pojkar, såvida det inte föreligger ett medicinskt behov.

Vill man könsstympa sig kan man bekosta operationen själv dagen man fyller arton. Tills dess har vi till uppdrag att värna även minderåriga från ingrepp begärda av föräldrar eller imamer.

Denna fråga aktualiseras allt mer i och med att såväl Socialdemokraterna i Örebro som Vänsterpartiet i Örebro ertappats med att ha politiker i sina led som företräder en konservatism hemmahörande i Mellanöstern.

Örebropartiet kommer inte vika en tum i denna fråga.

Vår syn på privat och offentlig vård
Örebropartiet hade föredragit en situation där all vårdverksamhet stod under regionens kontroll men tyvärr är förutsättningarna för att realisera det inom de närmsta åren ganska små.

Det har dels att göra med en mycket generös lagstiftning på området men också med den offentliga sektorns interna problem och misslyckanden avseende såväl vårdresultat som arbetsvillkor för de anställda.

Örebropartiet strävar efter en situation där det ska vara möjligt att välja en privat vårdgivare men där det inte ska behöva vara nödvändigt då den offentliga vården ska hålla högsta tänkbara kvalitet.

Kritiska till att låta privata aktörer ta över verksamhet från regionen
Örebropartiet är kritiskt inställda till att ge privata aktörer utökat utrymme över vårdområden som redan hanteras av regionen.

Ett sådant exempel är Barn och ungdomspsykiatrin, BUP, som dragits med långa köer och dåliga arbetsvillkor. När regionen lät Capio öppna vårdplatser inom BUP, med det uttalade syftet att korta köerna eftersom platserna utökades, kunde Capio locka personalen inom regionen med bättre villkor varpå regionens verksamhet blev nästintill stillastående.

Resultatet blev att verksamheten blev dyrare, en större andel av skattemedlen gick vill vinstuttag istället för till verksamheten och det totalt sett blev färre platser inom BUP.

Ansvarig regionpoliitker, Karin Sundin (S), sitter också med i Capios styrelse och hon tycker att avtalet är mycket bra, eftersom det kommer gynna Capio. Klicka här för att läsa mer. 

Rusta upp psykvården
Örebropartiet vill rusta upp psykvården, bland annat genom att utöka platserna inom regionens BUP-verksamhet.

Detta har tyvärr varit ett alldeles för nedprioriterat område av ansvariga politiker, trots att psykiatrin belastats allt hårdare de senaste åren, bland annat till följd av den förda migrationspolitiken.

Tills dess att det finns adekvat antal platser inom psykvården är Örebropartiet för att införa olika typer av kösystem. Medborgare ska få hjälp i första hand eftersom välfärdsystemet är en nationell och medborgerlig angelägenhet snarare än en universell sådan.

Positivt inställda till Norrtäljemodellen och utökad samverkan mellan kommun och landsting
Vi i Örebropartiet är positivt inställda gentemot den sk Norrtäljemodellen, som innebär en ökad grad av samverken mellan kommunen och regionen i syfte att få till en mer sammanhållen vårdkedja.

Det kan handla om att förlägga äldreomsorg och vårdverksamheter i närheten av varandra, detta eftersom det ofta är gamla som är i behov av viss typ av sjukvård. Det kan också handla om att göra det lättare att få en plats vid ett korttidsboende genom handläggare som finns i enheter som opererar mellan kommunal och regional nivå.

Örebropartiet är öppna för att lösningar liknande Norrtäljemodellen.