Invandring

Örebropartiet förespråkar en skärpt invandringspolitik där de som gör rätt för sig belönas och de som missbrukar sin chans från samhället får möta konsekvenser av sina handlingar.

Vi förespråkar en integrationspolitik som ligger i linje med FN:s rekommendationer, en politik som syftar till att införliva invandraren med det svenska samhället.

Programmet i punktform:
- Örebropartiet förespråkar minskad invandring
- En integrationspolitik för invandrarens fullständiga införlivande med samhället.
- Värna kommunen och regionens intressen - även gentemot statliga myndigheter
- Offentligfinansierat tolkstöd upphör efter tre år
- Överta tolktjänsterna i offentlig regi
- Successivt överta verksamheter från privata aktörer inom det invandringsrelaterade området
- Språkkrav för rätt till ersättningar och bidrag
- Krav på kurser i samhällsorientering
- Boendelösningar som inte kostar skattebetalarna lika mycket
- Skärpa kraven på asylboenden och HVB-hem
- Kombinera svenskakurser med yrkesutbildning på det egna språket
- Stängning av de islamistiska friskolorna
- Stängning av verksamheter som erhåller stöd från islamistiska regimer
- Nej till böneutrop i Örebro
- Nej till könsstympning av barn
- Ökade satsningar emot hedersvåld
- Prioritera att få in invandrarkvinnor på arbetsmarknaden
- Indragna bidrag för de som genom brott visar att de inte vill bli en del av samhället
- Öppna för möjligheten att från kommunal och regional sida underlätta för frivillig återvandring

Vår integrationspolitik syftar till assimilering
Örebropartiets integrationspolitik har assimilering som mål. Assimilering innebär att en invandrare till fullo införlivas med sitt nya land genom att anamma de seder och bruk som finns här. Vår politik ligger således i linje med FN:s flyktingkonvention, artikel 2 och 34:

Artikel 2
”Every refugee has duties to the country in which he finds himself, which require in particular that he conform to its laws and regulations as well as to the measures taken for the maintenance of public order”.

Artikel 34
”The Contracting States shall, as far as possible facilitate the assimilation and naturalization of refugees.”

I den svenska översättningen används termen "införlivas med samhället" istället för assimilering, men innebörden är densamma. När vi talar om vår integrationspolitik är detta också vad som åsyftas.

En assimileringsprocess sker sällan per automatik, den ställer krav på samhället, men också på  individen ifråga att göra det som krävs för att bli svensk i mer än enbart en juridisk bemärkelse. Vi förespråkar en öppen svenskhet, där din hudfärg, religion, eller sexualitet är helt irrelevant. Vi vänder oss således emot essentialistiska och rasistiska idéer som hävdar att en person inte kan bli svensk på grund av en viss hudfärg eller dylikt.

Vi strävar efter invandrare ska införlivas med samhället, socialt, kulturellt och ekonomiskt. Detta vill Örebropartiet möjliggöra genom en rad reformer och krav. Vi vill hjälpa de som kommit hit, och har legitima skäl att vistas här, till att bli ett med vårt samhälle.

Samtidigt kommer vi slå ner på de aktörer som vill förhindra och förstöra möjligheterna att uppnå ett jämlikt samhälle där medborgarna lever efter liknande villkor, de som istället förespråkar segregering och parallellsamhällen. Detsamma gäller de som inte sköter sig, exempelvis genom att begå brott och därigenom visar att de inte ska eller vill bli en del av vårt samhälle. De som missbrukar sin chans kommer möta konsekvenser beträffande fortsätta möjligheter att erhålla stöd och hjälp från en kommun eller region där Örebropartiet har makt.

Eftersom den övervägande majoriteten av invandrare är laglydliga människor, kommer detta enbart drabba de som inte kan hålla sig från att fuska, råna, våldta eller begå andra typer av grova brott. Örebropartiet ser ingen anledning till varför utländska brottslingar ska förlänas generösa ersättningar och hjälp från svenska samhället när det finns så många andra i behov av det. Att svensk ekonomi dessutom ser ut att gå allt sämre talar inte för att vi kommer ändra vår hållning i frågan.  

Den svenska migrations- och integrationspolitiken har svävat iväg, något som givetvis hänger ihop med politikerelitens svaga förankring i verkligheten. Resultatet av den förda politiken, som såväl S-styren som M-styren ihärdigt praktiserat, har resulterat i ett oerhört segregerat samhälle. Örebro är ett tydligt exempel på detta.

Alternativet till en assimileringspolitik är ett samhälle som präglas av etniska och religiösa enklaver och konflikter.
Tendenser till klanstyre eller annat som undergräver statsmaktens styre kommer Örebropartiet att bekämpa.

Vi strävar efter att värna och utveckla samhället i en jämlik och sekulär riktning, där barn ska ha samma möjligheter och villkor att kunna  utvecklas, alldeles oavsett deras föräldrars bakgrund.

Så länge det sker en invandring till Sverige kan vi inte uppnå ovanstående utan en aktiv assimileringspolitik. Det visar inte minst de senaste decenniernas förda politik på området.

Svenska välfärdssystemet kräver assimilering för att fungera
Örebropartiet ser inte assimilering som ett självändamål, vi förespråkar assimilering eftersom den svenska samhällsmodellen inte kan fungera utan maximal sysselsättning och en gemensamt internaliserad värdegrund.

Vår välfärdsstat är beroende av att alla som kan arbeta också arbetar, annars kan vi inte finansiera den samhällsmodell som våra förfäder genom möda och slit byggt upp. Det är därför av största vikt att varje individ som kommer till Sverige införlivas i produktionen, genom att arbeta och därigenom bidra till att bära mer än sin egna vikt i ekonomin.

I dagsläget kostar invandringen mer än vad den inbringar. Detta måste vändas, Örebropartiet är beredda att göra vad som krävs på kommunal och regional nivå för att uppnå det.

Våra offentliga institutioner kräver en gemensamt internaliserad värdegrund för att kunna fungera. Det är inte statens våldsmonopol som förhindrar medborgare från att försöka utnyttja varenda möjlighet att fuska och sko sig, det är medborgarnas ideologiska inställning gentemot samhället som hindrar dem. Denna ideologi är inte av naturen given utan snarare en produkt av de materiella omständigheter man formas av om man växer upp i det svenska samhället, med dess närvarande centralstat och dess egalitära, sekulära och demokratiska ideal.

Att man blir en produkt av den omgivning man växer upp i är inget unikt för Sverige, det gäller alla världens länder. Så även om man växer upp i ett strikt religiöst och patriarkalt klansamhälle utan centralstat. Då kommer man få en uppsättning värderingar av och för den typen av samhälle.

Ens värderingar och världsbild förändras inte samma sekund man kliver över svenska gränsen. De består och därför krävs ett aktivt arbete med att bland annat skola in människor i vår syn på exempelvis demokrati, sexuell och religiös frihet, yttrandefrihet och statens legitimitet.

Majoriteten av de invandrare som kommit till Sverige de senaste åren kommer från länder med diametralt annorlunda synsätt på många av de grundläggande principer som vi svenskar håller som sanna.

Många anammar dessa värderingar och anpassar sig till sitt nya hemland varpå ens barn växer upp med lika förutsättningar som barn till inhemska svenskar. Andra väljer, av olika anledningar, att inte göra det - detta leder i förlängningen till enorma problem.

Den ökade mängden gruppvåldtäkter, mot såväl kvinnor som män, har till stor del att göra med inflödet av individer från länder med en radikalt annorlunda syn på sex, kvinnor och jämställdhet, Bland annat sticker afghaner ut i statistiken gällande våldtäkter mot pojkar. Betyder det att alla afghaner är våldtäktsmän? Nej. Men det betyder att svenska samhället måste bli bättre på att i ord och handling visa vad det är som gäller i det här landet.

I det här landet är vi jämställda. Man ska behandla polisen, läraren, sköterskan, busschauffören eller chefen med samma respekt oavsett om det är en man eller kvinna. Om detta inte kan respekteras kommer en rad nya problem behöva hanteras. Det är inte bara moraliskt fel att hantera män och kvinnor olika, det leder till en rad opraktiska situationer där skolundervisning, sjukvård och myndighetsutövning försvåras avsevärt.

Vårt system kräver således en gemensamt internaliserad värdegrund för att fungera.

Till skillnad från många politiker i de andra partierna är vår hållning att aldrig kompromissa om dessa grundläggande och självklara principer.

De som kommer till Sverige ska anpassa sig efter Sverige. Passar det inte kan man söka sig någon annanstans så kan vi nyttja våra skattemedel till de som är i större behov av dem.  

Även försäkringsbedrägerier har skjutit i höjden i samband med ökad invandring till Sverige.

Det är tyvärr inte en ovanlig inställning att det är okej att leva på de otrogna eftersom de varken följer Islam eller är en del av den egna klanen. Om samtliga medborgare hade den typen av inställning och verkligen gick in för att fuska så skulle vårt välfärdssystem krackelera.

De som fått betala för att politikerna inte agerat emot det här är människor som är i behov av hjälp, barn som blir av med sin assistans eller sjuka och gamla som blir lidande av resursbristen i välfärden. De som inte har samma möjligheter att skrika, demonstrera eller sittstrejka utanför riksdagen i Stockholm. 

Assimilering är således ett måste om vi ska bevara ett svenskt välfärdssamhälle. Det krävs att man kommer ut på arbetsmarknaden och anammar de värderingar som krävs för att det här samhället ska kunna fungera.

Att företräda kommunens och regionens intressen

Örebropartiet företräder medborgarna i kommunen och regionen. Vi har till uppgift att se till kommunens och regionens objektiva intressen.

Desto fler individer som ska integreras i ett samhälle, desto svårare och dyrare blir det.

Därför hade Örebropartiet föredragit en situation där migrationstrycket mot Sverige och dess kommuner minskade. Örebropartiet kan påverka inflödet av migranter i en viss utsträckning, men de avgörande besluten fattas på statlig nivå.

Det vi kan göra på kommunal och regional nivå är att hantera medborgarnas skattemedel på ett bättre sätt så att inte andra sektorer blir lidande för att politiker i Stockholm tvingar våra kommuner och vår region att ta emot fler än vad vi har kapacitet till.

Örebropartiet kommer således att spara in på flera av de invandringsrelaterade kostnader som offentlig sektor på kommunal och regional nivå fått stå för.

Det är dock inte enbart en fråga om ekonomiska resurser, det handlar även om institutionella resurser. Det krävs handläggare, tjänstemän, lärare, sköterskor, vakter och andra tjänster som inte kan, eller har kunnat, anställas i samma takt som Sverige tagit emot människor.

Desto fler som ska slussas via integrationsprocesserna, desto fler tjänster och skattemedel kommer behövas för att hantera processerna. Det finns således, med all önskvärd tydlighet, begränsningar för vad vi klarar av att hantera.

Detta förhållandet påverkas inte enbart av hur många som ska integreras i Sverige, det påverkas också av vilka dessa människor är. Om migranterna kommer från kulturer som har diametralt annorlunda synsätt på staten, religionen, jämställdheten osv, kommer dessa individer att kräva mer resurser och tid i anspråk än vad motsvarande mängd norrmän skulle göra, utifall de skulle migrera till Sverige.

Detsamma gäller utbildningsnivån och möjligheterna att snabbt kunna slussas in i produktionen. I en avancerad ekonomi som den svenska kommer en analfabet ha sämre förutsättningar att få ett jobb än en utbildad läkare. Detta är också något som ska tas i beaktning.

Ser vi till merparten av migranterna som kommit till Sverige rör det sig om ett stort antal människor, primärt män, med låg eller ickebefintlig utbildning och från kulturer som är mycket annorlunda än den svenska.

Detta ställer oss inför problem men också möjligheter.

Eftersom merparten av migranterna som kommit till Sverige är män i 20-30 års åldern, och inte pensionärer eller småbarn, finns det givetvis utrymme för denna grupp att bo i boendelösningar som inte kostar skattebetalarna lika mycket.

Att spara in på invandringskostnader innebär inte nödvändigtvis att assimileringsprocessen försämras, tvärtom, kan det snarare i flera fall leda till starkare incitament att lära sig svenska och skaffa sig ett arbete.  

Aktörerna som står i vägen för en assimileringspolitik
Trots att Sverige måste bedriva en assimileringspolitik för att inte slitas isär finns det aktörer i det här landet som arbetar för att hindra en assimileringsprocess.

Dit räknas bland annat klanledare, islamister, politiska aktivister och rasister. Klanledare vill gärna behålla sin position som just det och motarbetar därför oftast statens försök att få ökat inflytande över klanens medlemmar. Om det inte finns parallella samhällen är det svårt att agera klanledare.

Islamister arbetar aktivt för att segregera muslimer från majoritetssamhället samtidigt som de vill göra sig till talespersoner för samtliga muslimer utgöra kanalen mellan muslimska enklaver och majoritetssamhället. Islamister har varit mycket framgångsrika i det här arbetet i Sverige och har bland annat kommit över hundratals miljoner i bidrag till sina föreningar och skolor. De bjuds inte heller sällan in till debatt i radio, tv och tidningar som självutnämnda talespersoner för Sveriges muslimer, vilket skapar en nidbild av hur majoriteten av svenska muslimer tycker och tänker.

Inom såväl media som politiska partier finns individer som tror att ett segregerat samhälle är någonting önskvärt och genuint gott. Dessa människor har sällan fått uppleva att grannarna skriker hora för att man har för korta byxor, att döttrarna blir mobbade för de inte bär slöja eller att invandringen medfört något mer än billig arbetskraft, falafel och kebab. Dessa individer brukar vara motståndare mot assimilering för dem tror att det är ett uttryck för rasism. Det är snarare tvärtom. Rasister avskyr nämligen assimilering. De är motståndare till en assimileringsprocess eftersom de motsäger sig så kallad "rasblandning".

Försvara våra medborgares intressen gentemot migrationsverket
Till följd av de verklighetsfrånvända politikernas migrationspolitik har trycket på Sveriges kommuner och landsting ökat enormt. Det har gått så långt att kommuner och regioner tvingas bortse från regelverk och lagar för att kunna vara migrationsverket och den statliga nivån till lags.

Migrationsverket förutsätter mer eller mindre att en kommun ska bryta lagar för att kunna ta emot de migranter som prackas på den. De vill bli av med dessa så fort som möjligt och väldigt lite talar för att trycket kommer att minska.

Örebropartiet är inte som de andra partierna. Vi är partiet nära dig. Vår lojalitet ligger inte vid migrationsverkets tjänstemän, oavsett hur stressade och pressade de är av sina överordnade politiker. Vår lojalitet ligger hos er skattebetalare i kommun och region.

Vi kommer att använda oss av de lagar och föreskrifter som finns för att lindra trycket mot vår kommun och region så vi kan föra en politik vi har råd och möjlighet till att föra.

Det händer ibland att migrationsverket förutsätter att kommuner, med skattemedel, ska betala för skador som migrationsverkets gäster åsamkar på vissa fastigheter. Med Örebropartiet i maktposition kommer denna typ av skador att offentliggöras för medborgarna i syfte att medvetandegöra samtliga om situationen och vad det är man förväntas betala - samt vad pengarna skulle kunnat användas till istället.

Värna medborgarnas skattemedel
Örebropartiet kommer avsätta en viss mängd skattemedel som kan anses vara rimlig i relation till de åtaganden som kommun och region har gällande invandringsrelaterade kostnader.

Ett ökat mottagande kommer därför ske inom ramarna för redan budgeterad mängd skattemedel på området - såvida inte staten skjuter till proportionerlig mängd medel i relation till antal nya individer.

Vi kommer således vara mycket sparsamma med att utöka mängden kommunala och regionala skattemedel för detta ändamål.

Örebro kommun är en skuldsatt kommun, bland annat till följd av den förda politiken på området. Detta vill vi ändra på.

Offentligfinansierat tolkstöd ska upphöra efter tre år
Avsevärda summor skattemedel går åt till tolkstöd för de invånare som inte behärskar språket.

Örebropartiet vill begränsa det offentligfinansierade tolkstödet till max tre år, med vissa undantag för en del situationer eller grupper.

Situationer av exempelvis allvarlig medicinsk karaktär kan kräva en tolk för att vårdanställda ska kunna vara säkra på att patienten förstått innebörden av det som sker. Grupper som kan undantas från tolkstödsbegränsningen är exempelvis gamla människor eller personer med någon form av funktionsnedsättning som gör det svårare att lära sig språket i samma takt som yngre individer.

Det är fullkomligt orimligt att personer lever i Sverige i 10,15 eller 20 år utan att lära sig språket och samtidigt förväntar sig skattefinansierat tolkstöd för minsta lilla.

Att lära sig svenska inom loppet av tre år är fullt möjligt om man verkligen vill bli en del av samhället.

Överta tolktjänsterna i offentlig regi
Örebropartiet vill att det offentliga successivt övertar tolktjänsterna. Tolkföretagen kostar orimligt mycket pengar. Det är bättre att kommun och region anställer tolkar på heltid så kan vi pressa ner kostnaderna. Då blir det också möjligt att anpassa tolkarna efter den specifika verksamheten så att till exempel vissa enheter blir mer på specialiserade på vård medan andra tolkar kan fokusera på något annat område.

En person som tjänat pengar via sitt tolkföretag är bland annat S-politikern Yusuf Abdow.

Läs även: https://www.na.se/artikel/orebro-lan/orebro/politikern-om-undanhallna-skatten-det-var-ett-misstag

Successivt överta drift från privata aktörer  
Örebropartiet vill att det offentliga successivt övertar driften från privata aktörer gällande de åtaganden som föreligger inom det invandringspolitiska området. Anledningen till varför de privata aktörerna har kunnat blomstra är för att kommuner och regioner inte varit förberedda på omfattningen av de senaste årens migration, därmed har man varit tvungna att ta in privata aktörer för att kunna tillgodose de behov som funnits.

Situationen kan liknas vid rent kaos.

Vissa privata aktörer gör ett bra jobb och tillhandahåller tjänster bättre än vad kommun och region gör. Samtidigt har exempelvis asylboendebranschen kommit att bli ett lätt sätt att sko sig på, här finns det många skattepengar att spara för den som önskar bringa ordning i det hela.

Örebro kommun har bland annat spenderat över 16 miljoner kronor på boenden åt ensamkommande, av dessa miljoner har mer än en tredjedel av beloppet gått till kommunpolitikern Anders Hagströms bolag. Hagström är en av de styrande i S+C+KD-koalitionen, han äger även hotell och vandrarhem, samtidigt som han sitter i vuxen och arbetsmarknadsnämnden som ansvarar för försörjningsstöd, integration och flyktingmottagning. Över 7 miljoner har transfererats från Örebro kommun till hans företag.

Läs mer: http://www.orebropartiet.se/2018/04/10/%C3%B6rebro-kommun-k%C3%B6pte-tj%C3%A4nster-av-kd-topp-f%C3%B6r-m%C3%A5ngmiljonbelopp-39395637

Det finns all anledning att se över det här systemet och Örebropartiet vill att kommunen och regionen genomgående ser över varje utgiftspost och lägger upp planer för hur det offentliga kan överta verksamheterna, därigenom kan vi pressa ner kostnaderna och få större kontroll på var medborgarnas skattemedel faktiskt hamnar.

Och med facit i hand är det kanske inte så konstigt att nuvarande kommunpolitiker inte velat genomföra den typen av åtgärder när några av de själva tjänar miljoner på nuvarande situation.

Språkkrav för rätt till ersättningar och bidrag
I Sverige gör man sin plikt innan man kräver sin rätt.

Kommunala och regionala bidrag och ersättningar ska villkoras med att man också genomför eller har genomfört en godkänd SFI-utbildning.

Visar man inte att man är villig att bli en del av det svenska samhället finns det ingen anledning för det svenska samhället att slösa skattemedel på vederbörande.

Att formalisera språkkrav är inte enbart en fråga om att avlasta tolkar eller förbättra integrationsprocessen. Det handlar också om att komma åt de kvinnor som förtrycks genom valfriheten.

Eftersom valfrihet också är valet att välja bort är det svårare för samhället att komma åt de kvinnor som tvingas vara hemma av sina män. Genom att ställa krav på att samtliga ska lära sig språket kommer dessa kvinnor inte ha något alternativ än att också få utökade möjligheter att bli en del av det samhälle som misogyna män vill hindra dem från.  
Ovanstående kämpar socialdemokratiska kommunpolitikern Mohammed Ahmed Barkhad emot. Till somalier sprider han information om att socialdemokraterna inte vill ha språkkrav för rätten till bidrag och ersättningar.

Läs även: https://nyheteridag.se/socialdemokratisk-politiker-i-orebro-sprider-dubbla-valbudskap-ett-for-svenskar-och-ett-for-somalier/

Krav på kurser i samhällsorientering
Något som efterfrågas av många invandrade är tydlighet. Tydlighet i vad som gäller i Sverige. Många har i samtal med Örebropartiet påtalat hur svårt det är att komma in i ett samhälle där det saknas tydliga riktlinjer om vad som gäller.

Därför vill Örebropartiet ställa krav på att samtliga nyanlända, utöver SFI-kurser, också genomför olika former av samhällsorienterande kurser för att skapa en förståelse för vad det är som gäller i det här landet. Kurserna kan ha varierande innehåll, men bör bland annat behandla jämställdhet, sexualitet, vad demokrati innebär och vad som är tillåtet och inte gällande barnuppfostran, för att nämna några relevanta exempel.

Vi kan inte förvänta oss att invandrare kommer att integreras till fullo av sig själva. Det är både ett individuellt och ett samhälleligt ansvar att se till att införlivningen med samhället blir så bra som möjligt.

Boendelösningar som inte kostar skattebetalarna lika mycket
Den ökade invandringen ställer allt hårdare krav på våra offentliga finanser. Örebropartiet vill spara in på mängden skattemedel som går åt till att förse migranter med boenden.

I Staffanstorps kommun har kommunen ställt ut husvagnar som nödlösning på problemet. Liknande varianter kan göras i Örebro med billigare boenden eller modulbostäder. Detta är en post vi vill spara in på.

Det går att få till billigare boenden med en rimlig boendestandard!

En lösning för att spara skattemedel skulle eventuellt kunna vara  att nyttja de före detta studentbostäderna i norra Brickebacken för detta ändamål. De skulle kunna rustas upp och flyttas till platser där boenden ska ligga. Då kan vi få användning för över 500 bostäder som kommunpolitikerna hellre vill riva.

För oss handlar det här inte bara om en ekonomisk fråga, det är också en rättvisefråga  att ta bort etniska gräddfiler i bostadskön. Det är inte rimligt att vi i tider av bostadsbrist låter migranter ha förtur till vissa bostäder bara på grund av att de invandrat. Det gör bostadskösystemet orättvist och underminerar förtroendet för vår offentliga sektor. Vi tycker att man ska stå i kö som alla andra.

Läs mer om detta i vårt bostadspolitiska program!

Skärpa kraven på asylboenden och HVB-hem
Det ska vara ordning och reda på de anläggningar och boenden som huserar migranter. Idag är detta långt ifrån fallet. Örebropartiet har fått rapporter om rejäla missförhållanden gällande dessa verksamheters standard. I vissa fall rör det sig om extremt bekymmersamma miljöer, där boende på HVB-hem brukar alkohol eller narkotika, där anställda antingen inte närvarar i tillräcklig utsträckning eller i andra fall där anställda råkar illa ut.

Örebropartiet vill skärpa kraven på asylboenden och HVB-hem i syfte att komma tillrätta med det kaos som tyvärr råder inom allt för många verksamheter.

 Vi är bland annat öppna för utvidgad kameraövervakning samt fler ordningsvakter vid boenden i syfte att höja tryggheten för de boende och de anställda.

Kombinera svenskakurser med yrkesutbildning på det egna språket
Örebro kommuns integrationsprocess är ineffektiv. Det finns ideella föreningar som gör jobbet bättre än kommunen, trots den massiva skillnaden i budget och potentiella resurser som finns att tillgå.

Örebropartiet vill se mer kombinerade lösningar gällande utbildningar, bidrag och arbete. Bland annat är vi öppna för att införa yrkesutbildningar på andra språk än svenska - villkorat med att man också lär sig svenska vid sidan av. Då kan man förkorta tiden det tar att komma ut i arbete, avsevärt. Detta istället för att man först ska lära sig svenska och sedan genomgå yrkesutbildning. Örebropartiet är öppna för lösningar som kombinerar detta i syfte att effektivsera processen och spara skattemedel.

Nej till politiska skolor i Örebro kommun - Vi stänger de islamistiska verksamheterna!
I Örebro bedrivs, under förtäckningen "religiösa friskolor", politisk indoktrineringsverksamhet i islamism. Organisationer med kopplingar till det världsomspännande islamistiska nätverket Muslimska brödraskapet har, av svenska myndigheter och politiker, beviljats tillstånd att undervisa barn i Örebro.

Örebropartiet har under en lång period erhållit information från anställda inom verksamheten. Vi finner inga som helst argument för att låta dessa skolor bedriva verksamhet i Örebro.

Den världsbild som praktiseras och reproduceras vid dessa skolor är inte representativ för majoriteten av muslimer i Sverige och definitivt inte kompatibel med det svenska samhället.

Det rör sig snarare om en fundamentalistisk avart. Musik och dans betraktas som haram, pojkar och flickor lär sig från tidig ålder att män och kvinnor inte ska vara jämställda och att man inte kan vara svensk och muslim samtidigt - man måste välja att vara lojal mot svenska samhället eller muslimska "ummah".

Vi är kritiskt inställda till religiösa friskolor överlag, men så länge de uppfyller grundläggande kriterier vi ställer upp för verksamheten ser vi ingen anledningen att ingripa - här rör det sig dock om brutala övertramp gentemot den skolstandard vi vill ha i Örebro.

När föräldrar fått frågan varför de väljer att placera sina barn i den typen av skola har svaren varit lika tydliga varje gång: Man vill undvika att barnen "försvenskas". Detta sägs uttryckligen.

Dessa skolor gör inget gott för den extrema segregation vi har i dagens Örebro, tvärtom förvärras segregationen avsevärt av att vi låter dessa verksamheter få hålla på.

Vidare bedrivs omfattande fusk i verksamheten och tydliga instruktioner har från skolledningen gått ut till anställda om att mörka förhållandena när skolinspektionen gjort besök.

Att detta fått ske, och fortsätter att ske, är utan tvekan den största politiska skandalen i Örebros historia.

De som tar hårdast skada av kommunpolitikernas slapphet är barnen till de föräldrar som önskar  segregera sig i parallella samhällsenklaver. Dessa barn kommer växa upp med ännu sämre förutsättningar att klara sig i det svenska samhället. De förtjänar ett politiskt styre som åtminstone har ryggraden att kunna garantera att de får samma förutsättningar som alla andra barn i Örebro.

Vi ser inga som helst argument till varför vi ska blunda för den islamistiska indoktrineringsverksamhet som äger rum under förtäckningen "religiösa friskolor" i Örebro kommun. Dessa verksamheter kommer vi, med alla till buds stående medel, göra allt för att radera från vår kommun.

Till de politiker som låtit detta ske under sin vakt och som har mage att ta ord som tolerans och öppenhet i sin vokabulär, vilka företräder ni egentligen? Tolerans och öppenhet gentemot barnen som råkar illa ut eller gentemot de islamister som vill försätta dem i ett ännu värre utanförskap?

Era handlingar talar sitt tydliga språk. Det kommer våra också göra, vi kommer omedelbart inleda arbetet med att stänga dessa skolor. Det finns alla möjligheter och anledningar till detta. Om en kommun vill - då kan den!

Stängning av verksamheter som erhåller stöd från islamistiska regimer
Framförallt Saudiarabien, Qatar och Turkiet har börjat lägga sig i svensk inrikespolitik allt mer. Trots att detta sker i ökad omfattning har Sveriges regeringar inte intervenerat i tillräcklig utsträckning.

Örebropartiet kommer inte se mellan fingrarna på Moskébyggen eller andra typer av verksamheter som erhåller stöd från tvivelaktiga islamistiska regimer. Dit räknas även skolor eller föreningar. 

Kommer det till vår kännedom att detta sker kommer man förvägras bygglov, lokaler eller bidrag.

Vi kommer mobilisera de resurser vi har att tillgå på kommunal och regional nivå för att stänga ner verksamheten ifråga. Varför dessa länder pumpar in pengar i verksamheter i Örebro län? Ja, inte är det för att hjälpa oss i vår integrationsprocess i alla fall, snarare motsatsen. Just därför ska detta upphöra.

Nej till böneutrop i Örebro
Örebropartiet säger nej till böneutrop eftersom det rör sig om en politisk manifestation. Det är ett sätt för radikalare element inom Islam att manifestera att ett område tillhör Islam. Något sådant område ska inte finnas i Örebro län.

Genom att säga nej till böneutrop tar vi också ställning för de hundratusentals flyktingar som flytt undan islamistiska regimer, däribland muslimer som inte ser någon nödvändighet i att höra böneutrop här.

Sedan 600-talet har nya uppfinningar tillkommit som kan mana människor till bön, bland annat finns det applikationer till smartphones, dessa stör inte människor i det offentliga rummet och ligger mer i linje med vår syn på religion: det är en privat sak, inget annat.

Nej till könsstympning av barn
Örebropartiet säger konsekvent nej till att regionen ska tillåta könsstympning av barn. I vissa kulturer och religioner förespråkas omskärelse av förhuden eller att klitoris ska avlägsnas. Det spelar ingen roll om dessa övergrepp kan rättigfärdas utifrån religiösa eller kulturella perspektiv.

Vi kommer försvara vartenda barn inom vårt län, alldeles oavsett vad deras föräldrar fått för sig är rätt och fel. Dessa kroppar är kroppar tillhörande våra medborgare och det spelar ingen som helst roll om de har en viss hudfärg eller religiös tillhörighet, ingen ska kröka ett hår på dessa barn även om det motiveras av kulturella eller religiösa argument.

Om föräldrar insisterar på att utföra religiösa eller kulturella snitt i sina barn, men i andra länder där detta inte är olagligt, kommer vi vid kännedom om detta att processa ärendena vidare till socialtjänsten då det inte är orimligt att misstänka barnmisshandel. Det år då barnen fyller myndig ålder kan denne individ bekosta könstympning av sig själv, men innan det har vi en plikt gentemot varje minderårig i hela länet.

Det är alldeles för många svenska barn till utländska föräldrar som könstympats medan politiker och myndigheter vänt ryggen till - i toleransen namn. Vi tolererar inte det.

Öka satsningarna på att bekämpa hedersvåld
Örebro kommun ligger efter i bekämpandet av hedersvåld och hederskultur. Örebropartiet vill att Örebro kommun ska utmärka sig i sitt arbete mot hedersvåld.

Örebropartiet vill utöka samarbetet mellan kommunen och de föreningar som bekämpar hedersvåld och hederskultur. Vi är villiga att ta in experter på området i syfte att utrota denna vidriga företeelse.

I Örebro län ska ingen utsättas för hedersvåld eller hederskultur. Här ska varje individ leva i frihet och jämställdhet oavsett kön, läggning eller härkomst. Svårare än så är det inte.

Örebropartiet vill se utökade satsningar kring detta inom kommunens och regionen samtliga områden. Vi måste bli bättre på att lokalisera hedersvåld och hjälpa de som utsätts. Bland annat bör skolpersonal utbildas så att vi lättare kan hjälpa våra medborgare som utsätts för detta.

I kommunens fritidsnämnd huserar en vänsterpartist som anser att kritik mot hedersvåld är islamofobi. Hon fattar beslut om vilka föreningar som ska beviljas skattefinansierat stöd, samt om stöd till de kvinnojourer som har till uppgift att hjälpa kvinnor som utsätts för just hedersvåld. Vänsterpartiet påstår sig vara ett feministiskt parti. Vänsterpartisten ifråga kandiderar också till Sveriges riksdag. Dessvärre har inte lokal media skrivit om det.

Läs även: http://www.orebropartiet.se/2018/01/02/hur-kan-v%C3%A4nsterpartiet-l%C3%A5ta-nadja-pasent-awad-sitta-kvar--38440891

Att Örebro ligger efter i satsningarna emot hedersvåld är kanske inte så konstigt när till och med kommunens politiker avfärdar kritik mot hedersvåld som islamofobi.  

Prioritera att få in invandrarkvinnor på arbetsmarknaden
Örebropartiet vill bryta invandrarkvinnors ofrivilliga utanförskap, allt för många medborgare hålls fångna i sin egna hem och hindras från att bli en del av majoritetssamhället.

Örebropartiet ser invandrarkvinnorna som en, bland invandrarna, prioriterad grupp att få ut på arbetsmarknaden. Detta eftersom en egen försörjning är det bästa sättet att bryta den isolation som många av dessa människor hittills tvingats leva under. 

Kvinnor är också en prioriterad grupp för islamister att försöka ha makt över. Den typen av försök kan vi delvis underminera genom att snabbare få kvinnorna i arbete.

Indragna bidrag för de som genom brott visar att de inte vill bli en del av samhället
Det bästa ordningen är den där grova brott begångna av invandrare resulterar i utvisning. Begår man brott har man givetvis ingenting i Sverige att göra. Örebropartiet har dock inte möjligheten att fatta den typen av beslut eftersom vi enbart verkar på kommunal och regional nivå.

Det vi däremot kan göra är att villkora bidrag och ersättningar på grundval att man inte får begå brott.

Begår man grova brott visar man med all önskvärd tydlighet att man förbrukat den chans man fått av det svenska samhället. De kommande åren kommer svensk ekonomi gå allt sämre och varje skattekrona kommer räknas och behövas till viktiga sektorer. Det finns inga argument för varför vi ska slösa skattemedel på individer som inte är intresserade av att göra rätt för sig eller vara med och bygga vårt samhälle.

Öppna för möjligheten att från kommunal och regional sida underlätta för frivillig återvandring
Svensk ekonomi kommer gå allt sämre. Örebropartiet är inte en del av den samling partier som kommer angripa välfärdssektorerna i ett sådant läge. För att slippa behöva hamna i en sådan situation är det viktigt att vi redan nu tittar på möjligheter för hur vi ska kunna få ner våra utgifter.

Trots de etablerade partiernas intränade läten om att svensk ekonomi behöver de migranter som vi tagit in är verkligheten en annan. De flesta som kommit till Sverige har för låg utbildningsnivå för att klara av att bära sin egna vikt i ekonomin och i slutändan innebär den förda migrationspolitiken ökade kostnader.

Vi har med andra ord för många människor att försörja.  Att kompensera för detta kommer kräva massiva investeringar i utbildning och assimileringsprocesser. Det är väldigt lite som talar för att vi faktiskt kommer ha råd med allt det som kommer krävas.

Vi är inte som de andra partierna, våra företrädare har inte dresserats i att bädda in sanningar. Vi säger som det är.

Frågan om repatriering, det vill säga återvandring, kommer bli nästa mandatperiods stora fråga. Så låt oss vara ärliga med detta redan nu.

Örebropartiet vill inte att hederliga medborgare, med bakgrund annorstädes, ska utvisas mot sin vilja. Vi kommer värna era intressen lika mycket som alla andra svenskars intressen. Vi befarar dock att risken för att kommande regeringar påbörjar omfattande repatrieringsprocesser utan vidare eftertanke eller hänsyn inte är helt obefintlig. Dessa partier har för vana att vänta med åtgärder tills det är för sent för att därefter i ren desperation överkompensera för sin tidigare ovilja att agera.

För att förebygga en ohållbar situation är Örebropartiet öppna för att redan nu lätta på trycket hos våra offentliga finanser. Vi är därför villiga att se över möjligheter för frivillig repatriering, alltså återvandring utan tvång.

Det är även något som förvånansvärt många invandrarväljare föreslagit när vi kampanjat. Många vill återvända till sina hemländer där det nu råder fred. Särskilt pensionärer ber om detta.

Frivillig repatriering skulle kunna utformas på ett sätt där såväl den återvändande som det svenska samhället tjänar på det. Man kan utforma ett system som gör att vi betalar ut ett visst repatrieringsstöd medan samhället avlastas merparten av sina utgifter för individen ifråga. Hur det ska se ut i varje situation är något som behöver undersökas i mer noggrann detalj, men Örebropartiet är inte främmande för att, från kommunal och regional sida, underlätta för frivillig repatriering.