Kollektivtrafik

Vi i Örebro län har stora möjligheter att i mycket högre grad dra nytta av kollektivtrafiken, som i dagsläget nyttjas långt under dess fulla potential. Men då krävs en politisk kursändring.

Örebropartiets kollektivtrafikspolitiska program i punktform:
- Nolltaxa i hela länets kollektivtrafik
- Stärka kollektivtrafiken i glesbygd
- Återinföra nedlagda glesbygdslinjer
- Införa en anropsstyrd kollektivtrafik på prov på de linjer som inte är lika trafikerade, exempelvis i glesbygd,
- Införa storleksmässigt mindre bussar på linjer med färre resenärer.
- Regionen ska ta tillbaka driften av kollektivtrafiken.
- Regionen ska ta tillbaka driften av reklamhanteringen
- Erbjuda regionala företag billigare reklamplatser i kollektivtrafiken
- Öka tryggheten för resenärer och anställda
- Uppmuntra förekomsten bilpooler
- Göra informationen mer lättillgänglig
- Möjliggöra för alla medborgare att kunna erhålla en tidtabell i pappersformat
- Öka medborgarnas inflytande över kollektivtrafiken


De partikonstellationer som styrt de senaste mandatperioderna vill fortsätta på sin inslagna politiska bana. Den politiken har, i såväl länet som i kommunerna, präglats av en negativ inställning gentemot kollektivtrafiken som koncept.

Politikerna tycks se kollektivtrafiken som något besvärligt de helst av allt skulle vilja slippa att behöva hantera överhuvudtaget. Kortsiktiga lösningar, återkommande ingrepp i linjers utformningar och en tradition av att höja biljettpriset varje årsskifte, blottlägger avsaknaden av strategi samt oviljan till att förbättra länets kollektivtrafik i sin helhet.

Den väg Örebropartiet väljer syftar till att öka användandet av kollektivtrafiken samtidigt som vi får ner kostnaderna för samhället i stort. Kollektivtrafiken ska tjäna som ett praktiskt hjälpmedel för länsborna i sin vardag och vi syftar därför till att göra kollektivtrafiken mer attraktiv som alternativ.

Örebro växer så det knakar något som givetvis påverkar trafiksituationen. Kommunpolitikerna har dock vid flertalet tillfällen, i praktisk handling, gjort klart för invånarna att bilister inte står särskilt högt i kurs. Färre parkeringsplatser, fler parkeringsavgifter och ökad biltrafik - samtidigt som de stora satsningarna på kollektivtrafiken och alternativen uteblivet.

Örebropartiet tycker det är fullkomligt orimligt att ge sig på bilanvändande medborgare i ett läge då det saknas tillräckliga alternativ. Därför vill Örebropartiet både förbättra trafiksituationen i kommunen överlag, men vi vill också göra kollektivtrafiken mer attraktiv. Detta görs inte på bästa sätt genom att försämra för bilister, det görs genom att förbättra kollektivtrafiken.

Läs även trafikpolitiska programmet.


Nolltaxa i hela länets kollektivtrafik
Örebropartiet vill införa nolltaxa i hela länets kollektivtrafik.

I dagsläget är det billigare för ett sällskap på fyra personer att dela på en taxi i Örebro än att ta bussen. Den irrationella situation som råder när bussresan är dyrare än taxiresan beror på ignoranta politikers slarv och ointresse. Bristen på engagemang är talande. Det saknas en politisk vilja från de etablerade partierna när det gäller att utnyttja kollektivtrafikens fulla potential.

Att införa nolltaxa i hela länets kollektivtrafik skulle medföra en rad positiva synergieffekter för trafiken och länet som helhet.

Med nolltaxa blir det billigare att ta bussen än att ta taxin eller bilen. Det är den avsevärt mest effektiva reformen när det gäller att få fler bilister att välja kollektivtrafiken.

En minskning av biltrafiken leder i sin tur till ökad trafiksäkerhet och minskat slitage på våra vägnät.

Nolltaxa bidrar även till att minska trafikens miljöförstörande effekter och är således ett av de bästa alternativen för den som vill göra trafiken mer miljövänlig. Detta gäller än mer i en situation som den i Örebro, där stadsbussarna delvis drivs med hjälp av biogas.

Genom införande av nolltaxa förkortas också såväl väntetider som restider. Tiden bussen behöver stå vid en hållplats minimeras eftersom resenärerna endast kliver av och på, istället för att behöva krångla med biljettautomaterna. Väntetiderna vid de mest resenärstyngda hållplatserna kan med andra ord minimeras med flera minuter, något som innebär en märkbar tidseffektivisering i längden.

Eftersom biljettsystemet slopas kan även bussens samtliga in- och utgångar nyttjas samtidigt, vilket också förkortar tiden som bussen står på tomgång.

Reformen ska finansieras via offentliga medel som vi drar in genom att reformera kollektivtrafikens reklamhantering, samt genom intäkterna från ett ökat antal nyupprättade parkeringshus och parkeringar. Biltrafiken kan således bidra till att finansiera en bättre och mer miljövänlig kollektivtrafik.
 
Stärk kollektivtrafiken i glesbygden
Örebropartiet vill stärka och utöka kollektivtrafiken i glesbygden. Vi är starkt kritiska till de försämringar som sittande regionpolitiker genomfört beträffande tillgången till kollektivtrafiken i glesbygd.

Det senaste exemplet i raden av försämringar av glesbygdstrafiken är linje 305. Av alla tänkbara avgångar man kunnat dra in på valde regionpolitikerna att lägga ned de avgångar som är främst lämpade för pendlare. Detta drevs igenom utan dialog med resenärerna och blottlägger återigen med all önskvärd tydlighet hur ointresserade regionpolitikerna är av att värna och utveckla en fungerande och användarvänlig kollektivtrafik för länsborna.

Istället för att lägga ner linjer i glesbygden kan man införa flexibla lösningar som minskar skattekostnaderna samtidigt som man upprätthåller möjligheterna för alla länsbor att kunna transportera sig på andra sätt än med bil.

Örebropartiet har flera förslag på billiga och enkla reformer som kan underlätta för kollektivtrafiken i glesbygd.

Anropsstyrd kollektivtrafik
Ett exempel på hur Örebro läns kollektivtrafik kan bli mer flexibel och användarvänlig är att implementera en anropsstyrd kollektivtrafik i vissa av länets delar. Något Örebropartiet är för att implementera på prov och eventuellt förlänga om resultatet blir bra.

Detta kan göras på linjer och avgångar som inte är lika hårt trafikerade som huvudstråken.

En anropsstyrd kollektivtrafik innebär att resenärerna bokar bussresan i förväg. Det ska kunna göras på ett enkelt och smidigt sätt genom exempelvis mobilapplikationer, telefonsamtal, mejlkontakt eller andra former av användarvänliga bokningssystem. Principen om att planera och förebygga är alltid att föredra framför nedläggningsiver och tunnelseende. I de flesta fall innebär det förstnämnda nästan alltid också ett billigare och mer gångbart resultat på längre sikt än hastiga och ogenomtänkta ingrepp från ointresserade regionpolitiker.

Graden av anropsstyrd kollektivtrafik som implementeras på en linje avgörs av vilken linje det rör sig om och hur resenärstät linjens avgångar är. Exempelvis kan en del av linjens avgångar vara fasta och trafikerade oavsett antal bokningar medan de andra avgångarna är bokningsbara.

Anpassa fordonsstorlekarna efter trafiktätheten
I kombination med att pröva en anropsstyrd kollektivtrafik i vissa av länets delar kan även fordonsstorlekarna anpassas efter de aktuella förutsättningarna. Detta kan med fördel göras på linjer och avgångar som inte är så hårt trafikerade. Genom användning av mindre fordon, på de linjer och avgångar där det är möjligt, minskas även bränsleförbrukningen.

Mindre fordon kan även implementeras i stadsmiljö för linjer med adekvat resenärsantal. I den mån det är möjligt kan även de mindre fordonen drivas av miljövänligare bränsle.
 
 
Återta driften av kollektivtrafiken
Örebropartiet vill återregionalisera driften av kollektivtrafiken. Kollektivtrafiken ska stå under regionens direkta kontroll utan mellanhänder. Då har vi, såväl folkvalda som medborgare, större möjligheter att kunna styra kollektivtrafiken i den riktning vi önskar utan att behöva ta hänsyn till vinstdrivande företags eventuella preferenser - som i vissa fall kan utgöra direkta hinder för implementeringen av nya förbättringar.

Överta driften för reklamhanteringen
Örebropartiet vill också att regionen övertar reklamhanteringen inom kollektivtrafiken. Det avtal som politikerna skrivit under är en direkt förlustaffär för regionen och dess skattebetalare, som inte ens får tillbaka 50 procent av reklamintäkterna.

Utöka reklamutrymmena och möjligheterna att annonsera
Med nolltaxa i kollektivtrafiken ökar resandet varmed också annonsplatserna blir mer attraktiva. En ansenlig del av kollektivtrafikens kostnader kan finansieras med hjälp av reklamintäkterna.

Det är också möjligt att införa reklam i radioformat. Att reklamhanteringen är så eftersatt vittnar återigen om politikernas brist på intresse för kollektivtrafiken.

Gynna våra lokala och regionala företag i reklamhanteringen
Självklart ska det vara mer fördelaktigt för lokala och regionala företag att annonsera i vår kollektivtrafik. Det finns ett egenintresse i att gynna det lokala och regionala näringslivet, varmed man bör titta på möjligheterna att erbjuda fördelaktiga erbjudanden för företagen inom Örebro län.

Förbättra kvaliteten och bussförarnas villkor
Många bussförare vittnar om brister i arbetsvillkoren. Med Örebropartiet vid makten får bussförarna en arbetsgivare som kommer se till de anställdas bästa. Att förare inte hinner gå på toaletten eller ta ordentliga raster hämmar förarkapaciteten och utgör i förlängningen en trafikfara.

Örebropartiet vill även skärpa kraven för anställning inom kollektivtrafiken i syfte att förbättra verksamhetens kvalitet. Det gäller inte bara förare, det gäller även ledningscentral och chefer. Det är inte försvarbart att bussar försvinner iväg på villovägar för förarna inte vet vart de ska köra. Sådant ska inte hända, men är trots allt inte ovanligt inom Örebros stadstrafik.
 
Stärk tryggheten för resenärer och anställda
Örebropartiet vill stärka tryggheten för kollektivtrafikens resenärer och anställda. Många av de problem som uppstår på våra bussar har ofta med andra sociala problem i samhället att göra, något som kräver politiska åtgärder på andra områden än just kollektivtrafiken.

Resenärer som vägrar betala för sig på bussen är ofta en källa till konflikt för bussförarna. Med nolltaxa slipper bussförarna ta den konflikten, resenären betalar istället resan via skattsedeln.

Aggressiva personer kommer dock fortsatt vilja vistas på våra bussar. Det problemet kan hanteras genom fler ordningsvakter. Vi vill implementera ett system där bussförare har någon annan nära till hands, antingen genom anrop via komradio eller att en ordningsvakt åker med på de linjeavgångar som tenderar att vara lite extra turbulenta, exempelvis helgkvällar.

Vi är också positivt inställda gentemot övervakningskameror och dylika verktyg som hjälper till att identifiera individer som beter sig illa mot medresenärer och bussförare.

Regionen måste bli bättre på att driva rättsliga processer gentemot dem som önskar sabotera kollektivtrafiksresandet. Det här är något man slarvar med idag. Att starta bråk med föraren eller resenärer ska givetvis följas upp med böter eller andra rättsliga åtgärder.

Uppmuntra förekomsten av bilpooler
Örebropartiet är positivt inställda till att uppmuntra tillkomsten av bilpooler. En bilpool kan exempelvis vara att boende i ett kvarter, en grupp vänner, eller att boende i ett hyreshus delar på en gemensam bil.

Vi är öppna för att introducera kommunala och regionala bilpooler om intresse finns. Vi är också för att kommunen och regionen ska möjliggöra och förenkla förekomsten av bilpooler, bland annat genom att lista de bilpooler som finns i kommunen och regionen på kommunens och regionens hemsidor, eller att på andra sätt tillgängligöra för medborgare att ansluta sig till en bilpool.

För personer som inte använder bilen så många gånger i veckan, kanske när man åker och storhandlar eller utför liknande bestyr, kan det ibland kännas onödigt att bekosta en egen bil. Då kan bilpoolen vara ett bättre alternativ, där man helt enkelt delar på en bil med andra.

För de kommunala och regionala bilpoolerna ska självklart de mer miljövänliga fordonen användas. Bilpoolen är således ett sätt för kommunen och regionen att minska miljöpåverkan samtidigt som man möjliggör för fler örebroare att kunna ha tillgång till en bil, men till en låg kostnad.  

Förbättra informationen kring kollektivtrafiken
Information om kollektivtrafiken är otillräcklig, svårtillgänglig och inte anpassad efter hela befolkningen.

Alla som vill ska kunna få en tidtabell i pappersformat
Många pensionärer vittnar om att det är svårt att få tillgång till en tidtabell. Vi vill göra det möjligt att enkelt, och avgiftsfritt, kunna beställa hem tidtabeller i pappersformat. Vi tycker det är en självklarhet. Tyvärr anses det dessvärre som en kontroversiell fråga bland de politiker som genom symbolaktioner önskar måla upp en bild av att de intresserar sig för miljön. Alla medborgare är inte vana vid smartphones eller datorer, det finns fortfarande många medborgare som föredrar tidtabellen på papper. Vill politikerna värna om miljön föreslår vi att de röstar för våra förslag om Nolltaxa och bilpooler istället.

Förbättra informationen vid hållplatser och ombord på bussarna
Även vid hållplatser och ombord på bussarna kan informationen förbättras. Det ska gå att se varje avgång ombord på bussen och vilken hållplats man närmar sig. Detta ska förtydligas med bättre skyltsystem, linjekartor och tydliga utrop.

Öka det demokratiska inflytandet över kollektivtrafiken
Vid planerade förändringar av busslinjer eller dylikt ska resenärer och aktörer som påverkas av de planerade besluten involveras i beslutsprocesserna.  


Extraläsning

Folkinitiativet Nolltaxa Örebro
Innan Markus Allard grundade Örebropartiet startade han hösten 2012 folkinitiativet Nolltaxa Örebro. Ett folkinitiativ möjliggör för medborgare att kräva en folkomröstning. Det krävs 10% av en kommuns eller regions röstberättigade befolknings underskrifter för att frågan ska gå vidare för behandling av politikerna i fullmäktige.

Mellan mars och september 2013 samlade folkinitiativet Nolltaxa Örebro in över 12500 underskrifter för att få till stånd en folkomröstning om införande av nolltaxa i kollektivtrafiken. Trots det massiva stödet och att folkinitiativet klarat procentkravet med råge avslogs det av kommunens tjänstemän.

Den officiella anledningen som angavs var att datumen var skrivna på olika sätt. Örebroare hade antingen skrivit datum med ett snedstreck mellan dag och månad följt av ett bindestreck mellan månad och år. Andra örebroare skrev datum i form av dag, månad, år. I Sverige kan man skriva datum på flera olika vedertagna sätt, något som örebroare är väl medvetna om.  Lagen säger ingenting om att varje datum måste skrivas enligt samma metod. Det tyckte däremot kommunens tjänstemän varmed folkinitiativet avslogs innan politikerna ens behövde ta ställning till de över 12 500 kommuninvånare som krävde en folkomröstning.

Det är inte ovanligt att folkinitiativ avslås. Över 90 procent av folkinitiativen implementeras aldrig. Det finns en uppsjö av demokratiforskning som visar hur demokratiska innovationer, vars syften är att öka deltagande och vitalisera demokratin, i själva verket behandlas som direkta hot av de sittande politikerna och tjänstemännen - som behandlar demokratin som sitt egna revir.

Kommunens behandling av folkinitiativet stärkte kretsen kring Nolltaxa Örebro i övertygelsen att det krävs nya partier för att kunna påverka politiken. Detta eftersom de gamla partierna vuxit fast på sina poster, svävat iväg från folkflertalets vardag och verklighet och är fullkomligt ointresserade av att hörsamma och tillgodose folket och dess behov.

Örebropartiet vill inte bara förbättra kollektivtrafiken i enlighet med örebroares önskemål. Vi förespråkar mer kanaler och möjligheter för medborgare att utöva en direkt påverkan på politiken. Mer om det i vårt program om demokrati och politiker (publiceras under sommaren 2018). 

Nolltaxa i andra städer
Nolltaxa implementeras i allt större utsträckning i städer världen över. Det rör sig om alltifrån mångmiljonmetropoler som Chengdu till små kommuner med få invånare som Avesta eller till glesbefolkade och till ytan stora kommuner som Kiruna.

Ett känt exempel är Estlands huvudstad Tallin. Estländarna har även planer på att bredda nolltaxan till att omfatta hela landets kollektivtrafik. Även Paris har planer på att införa nolltaxa.