Örebropartiets skolpolitiska program

Örebropartiet strävar efter att skapa en likvärdig och högkvalitativ verksamhet på samtliga skolor i Örebro. Örebroare ska ha rätten att fritt få välja skola men vi strävar mot en situation där örebroare inte ska behöva känna ett behov av att göra det - då samtliga skolor ska ha högsta tänkbara kvalitet.

Att detta kan vara en skolpolitisk vision säger en del om hur illa ställt det är med svensk skolpolitik, detta var nämligen mer eller mindre en självklarhet i vårt land för 30 år sedan.

Skolan utgör också det främsta verktyget för att garantera en fungerande integrationsprocess där syftet är att tillfullo införliva invandraren med det svenska samhället.

Vår skolpolitik i punktform:
- Mer resurser till skolan
- Avlasta lärarna genom fler kollegor men även annan skolpersonal såsom elevassistenter
- Inför särskilda skolenheter för elever som behöver det
- Alla elever ska kunna erbjudas frukost i skolan
- Skolan bör erbjuda hjälp till självhjälp i form av exempelvis stresshanteringsmetoder
- Nej till politiska skolor i Örebro - Vi stänger de islamistiska verksamheterna
- Skärpta kvalitetskrav på såväl privata som kommunala skolor
- Skolpengen ska följa eleven
- Politisk attitydförändring gentemot våra skolor
- Långsiktig planering av skol- och förskoleplatser
- Minska antalet skolpolitiker
- Erbjud skolskjuts till de elever som är i behov av det
- Låt skolprofessionen göra sitt jobb - politikernas roll är att skapa rätt förutsättningar för att det ska kunna ske

Politikers roll i relation till skolprofessionen
Skolan ska inte vara en experimentverkstad för klåfingriga politiker, den ska styras av sin profession. Politikers ideologiska dogmatism har i många fall utgjort ett hinder för att möjliggöra för skolpersonal att kunna genomföra önskade och nödvändiga åtgärder.  Politikernas primära roll ska, enligt Örebropartiet, vara att understödja professionen snarare än att lägga sig i verksamheten allt för mycket.

Vår vision anges ovan. Vi är angelägna om att höja den samlade kvaliteten i alla Örebros skolor och göra dessa skolor likvärdiga i så hög grad som möjligt samt att stärka skolans möjligheter till att förverkliga en lyckad införlivningsprocess av nyanlända elever eller barn till invandrare.

Visionens genomförande är helt beroende av skolpersonalen, men också att vi från politisk sida har kapacitet att skapa de förutsättningar som krävs. Vår roll är att finnas till hands för skolpersonalen genom att skapa de ekonomiska och juridiska förutsättningar som behövs.

Skolan är inte en isolerad ö från samhället
Många av skolans problem beror inte enbart på skolpolitikens utformning. Skolan påverkas av det samhälle den är en del av.

När sociala problem i samhället ökar tycks det finnas en indirekt förväntan från makthavare att lärare ska vara kapabla att, utöver sitt läraryrke, exempelvis också agera socialtjänst, psykolog, förälder och polis. Istället för att utöka skolans personalstyrka för att kunna bemöta de behov som uppkommit tenderar politiker att hellre utöka antalet arbetsuppgifter för de redan anställda. Situationen blir givetvis ohållbar.

Örebropartiet är därför öppna för att utöka skolpersonalen med den kompetens som nuvarande situation kräver, detta i syfte att avlasta lärarna så de kan fokusera på sina primära arbetsuppgifter.

Våra utökade satsningar på skolområdet möjliggörs genom besparingar på andra områden som exempel nej till skrytbyggesprojekt såsom kulturkvarteret och dylikt.

Extra resurser och personal till skolan
Det ökade trycket på lärarna vittnar om att det inte bara krävs fler lärare, det krävs även andra typer av personal i skolan som kan komplettera och avlasta den redan existerande personalstyrkan. Det kan röra sig om fler kuratorer, elevassistenter eller fritidsledare som kan gå in och komplettera de samhälleliga sociala behov som skolan inte är isolerad ifrån.

Vissa elever kanske inte har närvarande föräldrar på hemmaplan och därför svårare att klara sin utbildning jämfört med elever vars föräldrar varje dag sitter och hjälper sina barn med läxorna. Skolan måste vara kapabel att kunna möta varje individ med en fungerande strategi för dennes utbildning.

Tidigare i Sverige har det funnits en högre grad av homogenitet i synen på barnuppfostran, det finns inte längre i samma utsträckning. Barn uppfostras efter vitt skilda mönster och normer. Den splittrade synen på barnuppfostran ställer nya och högre krav på skolan.  Här måste skolan dels kunna vara en samlade punkt och förse varje individ med det som han eller hon inte får med sig hemifrån. Skolan måste också ha pedagogisk beredskap för att kunna möta elever med rätt storts metod, anpassad efter elevens förutsättningar.

Att se till varje elev och till samhällets bästa är dyrare än att ignorant rycka på axlarna och låta det segregerade samhällets effekter ha sin gång.

Skolan måste få mer resurser.

Avlasta den kommunala skolans elever och personal - Vi inför särskilda skolenheter för elever som behöver det
Örebropartiet vill införa särskilda, separata, skolenheter för elever som har svårt att bete sig gentemot andra elever och personal. Vid de särskilda skolenheterna ska dessa elever kunna få tillgång till den typ av specialutbildad pedagogisk kompetens som krävs för att de ska kunna klara skolan samtidigt som de hindras från att förstöra för andra elever.

Detta är något som det funnits ett behov av länge men eftersom de andra partierna är bakbundna av sina respektive ideologiska dogmer så har de inte vågat föreslå denna åtgärd då det bryter mot deras satta paradigm.

Vi anklagas för att peka ut vissa elever som problem. Det är en tragisk inställning och ett sätt för politikerna att slippa hantera problem i skolan. Att elever har olika förutsättningar är ingen nyhet. Vissa elever klarar sig bättre i skolan, andra klarar sig sämre. Vissa elever är stökiga, så att det till och med förstör för andra elever. Vissa elever utgör helt enkelt ett problem för andra elever - och sig själva. Detta måste man kunna erkänna om man ska klara av att lösa det problemet.

Eftersom de andra partierna värderar sitt anseende mer än skolans kvalitet har flertalet elever farit illa och de elever som inte kunnat sköta sig har blivit utan adekvata åtgärder och hjälp.

Örebropartiet ser till skolans och kommunens bästa och är beredda att göra vad som krävs för att höja skolkvaliteten genom att stärka varje elev.

Idén om särskilda eller extra utbildningsinsatser är dock inte ny för kommunen, men då endast i formen av temporära satsningar och inte i den utsträckning som behövs.

Ett positivt exempel är den temporära verksamheten som Västra Engelbrektsskolan bedrivit i form av en sommarlovsskola. Efter 50 timmars verksamhet höjdes andelen gymnasiebehöriga elever från 51 procent till 60 procent.

Det framgår med all önskvärd tydlighet att Örebro har goda förutsättningar för att, via fler möjligheter i form av särskilt utökade skolenheter, kunna höja den samlade skolkvaliteten. Det som legat i vägen är fega politiker som helst vill slippa hantera problem.

Örebropartiets förslag på extra skolenheter skulle stärka tryggheten och resultaten för såväl de elever som blir placerade där men också för de elever som tidigare upplevde otrygghet eller på annat sätt blev störda i sin skolgång. Åtgärden skulle dessutom avlasta skolpersonalen då man istället har särskilda insatser som då kan fokusera på de elever som kräver lite extra. 

Frukost
Örebropartiet är öppna för att skolorna ska bjuda på frukost till eleverna. Tyvärr har klassklyftorna i samhället ökat och det är inte alla barn som får frukost hemma. Att bjuda på frukost behöver inte kosta särskilt mycket, men det kan bidra en hel del till elevens stärkta fokus och skolresultat och i sådana fall är det välspenderade skattemedel.  

"Hjälp till självhjälp" - Låt eleverna lära sig praktisk psykologi
Örebropartiet är öppna för att eleverna ska kunna erhålla kurser i praktisk psykologi, alltså inte läran om psykologi, dvs vilken psykolog som teoretiserade kring vad. Vi vill istället se att skolan kan erbjuda hjälp till självhjälp i form av ökad förståelse för hur människans psykologi fungerar, hur man kan hantera stress eller hur man strukturerar sina studier på bästa sätt. Den typen av kunskap skulle öka varje elevs förståelse för sig själv och för andra, något som skulle stärka både folkhälsan och resultaten.

Skolans segregering
Det ökade trycket på skolpersonalen har inte enbart med besparingar eller nedskärningar inom skolan att göra, det handlar också om större och mer övergripande samhällsproblem vars uteblivna lösningar spiller över på skolverksamheten. Skolkvaliteten kan därför inte helt förbättras om inte de större samhällsproblemen adresseras och löses i tillräcklig utsträckning.

Hit hör bland annat de senaste mandatperiodernas S- och M-regeringars fallenhet för att skapa sociala problem kombinerat med en mycket ansvarslös hållning i migrationspolitiken, där man saknat en strategi för hur man ska införliva nyanlända i det svenska samhället. Tvärtom, tycks dessa partier ha sett det som ett mål i sig att invandrade grupperingar inte ska införlivas i samhället, att det snarare är eftersträvansvärt att dessa grupper ska segregera sig i etniska, kulturella och religiösa enklaver. Kapitulationen från samhällskontraktet har förklätts i antirasistisk skrud trots att dess resultat förvärrat en redan infekterad situation och ytterligare cementerat ett vi och ett dem.

Den förda migrationspolitiken påverkar skolverksamhetens förutsättningar.

I kombination med det fria skolvalet har den förda migrationspolitiken resulterat i en extremt segregerad elevkomposition. På vissa skolor är uppemot 95 procent av eleverna antingen själva nyanlända eller barn till föräldrar med utländsk bakgrund. Det utgör ett mycket stort hinder för en fungerande integrationsprocess. Man måste mötas och interageras med majoritetskulturen för att kunna bli en del av den. Det är också på dessa skolor som skolresultaten och graden av behörighet för vidare studier är avsevärt sämre än snittet. Det finns flera anledningar till det men det går inte att förringa den klass- och kulturmässiga segregationens påverkans på resultaten.


Nej till politiska skolor i Örebro kommun - Vi stänger de islamistiska verksamheterna!
I Örebro bedrivs, under förtäckningen "religiösa friskolor", politisk indoktrineringsverksamhet i islamism. Organisationer med kopplingar till det världsomspännande islamistiska nätverket Muslimska brödraskapet har, av svenska myndigheter och politiker, beviljats tillstånd att undervisa barn i Örebro.

Örebropartiet har under en lång period erhållit information från anställda inom verksamheten. Vi finner inga som helst argument för att låta dessa skolor bedriva verksamhet i Örebro.

Den världsbild som praktiseras och reproduceras vid dessa skolor är inte representativ för majoriteten av muslimer i Sverige och definitivt inte kompatibel med det svenska samhället.

Det rör sig snarare om en fundamentalistisk avart. Musik och dans betraktas som haram, pojkar och flickor lär sig från tidig ålder att män och kvinnor inte ska vara jämställda och att man inte kan vara svensk och muslim samtidigt - man måste välja att vara lojal mot svenska samhället eller muslimska "ummah".

Vi är kritiskt inställda till religiösa friskolor överlag, men så länge de uppfyller grundläggande kriterier vi ställer upp för verksamheten ser vi ingen anledningen att ingripa - här rör det sig dock om brutala övertramp gentemot den skolstandard vi vill ha i Örebro.

När föräldrar fått frågan varför de väljer att placera sina barn i den typen av skola har svaren varit lika tydliga varje gång: Man vill undvika att barnen "försvenskas". Detta sägs uttryckligen.

Dessa skolor gör inget gott för den extrema segregation vi har i dagens Örebro, tvärtom förvärras segregationen avsevärt.

Vidare bedrivs omfattande fusk i verksamheten och tydliga instruktioner har från skolledningen gått ut till anställda om att mörka förhållandena när skolinspektionen gjort besök.

Att detta fått ske, och fortsätter att ske, är utan tvekan den största politiska skandalen i Örebros historia.

De som tar hårdast skada av kommunpolitikernas slapphet är barnen till de föräldrar som önskar  segregera sig i parallella samhällsenklaver. Dessa barn kommer växa upp med ännu sämre förutsättningar att klara sig i det svenska samhället. De förtjänar ett politiskt styre som åtminstone har ryggraden att kunna garantera att de får samma förutsättningar som alla andra barn i Örebro.

Vi ser inga som helst argument till varför vi ska blunda för den islamistiska indoktrineringsverksamhet som äger rum under förtäckningen "religiösa friskolor" i Örebro kommun. Dessa verksamheter kommer vi, med alla till buds stående medel, göra allt för att radera från vår kommun.

Till de politiker som låtit detta ske under sin vakt och som har mage att ta ord som tolerans och öppenhet i sin vokabulär, vilka företräder ni egentligen? Tolerans och öppenhet gentemot barnen som råkar illa ut eller gentemot de islamister som vill försätta dem i ett ännu värre utanförskap?

Era handlingar talar sitt tydliga språk. Det kommer våra också göra, vi kommer omedelbart inleda arbetet med att stänga dessa skolor. Det finns alla möjligheter och anledningar till detta. Om en kommun vill - då kan den!

Skärpa kvalitetskraven på såväl privata som kommunala skolor
Örebropartiet är inte enbart kritiskt inställda till privat skolverksamhet, vi är minst lika kritiska gentemot kommunal verksamhet. Om den kommunala skolan hade fungerat som den skulle hade inte de privata alternativen kunnat blomstra i den utsträckning de gjort. Det finns därför anledning att inta ett kritiskt perspektiv gentemot såväl kommunala som privata skolor.

Vi sällar oss således varken till vänstern eller högern på området, vi anser att båda sidor i debatten präglas alldeles för mycket av ideologisk dogmatism.

Vänstern vill stänga privata skolor utan tillräcklig hänsyn till konsekvenserna. Även om intentionen kan låta bra i teorin - att ha en likvärdig, offentligt styrd skola - så måste de politiska reformförslagens implementering fungera i praktiken också. Något blir inte bra bara för man vill det. Kommunen har inte tillräcklig kapacitet att kunna ta över samtliga elever från de privata skolverksamheterna, såvida det inte sker successivt och metodiskt under en längre period.

 Utöver ordentlig konsekvensanalys saknas även en tillräcklig förståelse för varför föräldrar och elever väljer privata alternativ. Det handlar om ett bristande förtroende för det offentliga, man är orolig att kommunala skolverksamheter inte kan garantera högsta möjliga kvalitet.

Om man har för avsikt att stänga privata skolverksamheter måste man då först adressera grundproblemet, det är inte att människor kan välja, det är att människor känner ett behov av det.

Detta problem kan inte lösas om man inte förbättrar kvaliteten i den kommunala skolan.

Högerns friskoleförespråkare tycker tvärtom, fast är minst lika rabiata i att vidhålla sina ideologiska dogmer. Enligt dessa blir skolan nästan automatiskt bättre bara det finns fler alternativ. Deras ansvarslösa "låt-gå-inställning" gentemot skolan är en av de främsta anledningarna till varför diverse avarter kunnat nästla sig in i svenska skolsystemet och sabotera och parasitera om vartannat. Idén om konkurrensens kvalitetshöjande effekt behöver inte vara fel ute, men då måste skolorna också kunna konkurrera på ett sätt som tvingar verksamheterna att vässa sig.

Så ser inte verkligheten ut i dagsläget. Detta vill Örebropartiet ändra på.
Vi kommer skärpa kraven för att kunna öppna eller bedriva en skola i kommunen. Vi kommer ställa krav på att skolan har ordentlig matsal, gympasal, tillräckligt antal behöriga lärare och eventuellt andra former av kompletterande elevpersonal som kan behövas för att bedriva en seriös och likvärdig utbildningsverksamhet.

Vi kommer även låsa upp möjligheter som tidigare varit stängda avseende marknadsföring för de kommunala skolorna. De privata alternativen har länge haft en orättvis fördel när det gäller sätten man kunnat marknadsföra sina verksamheter på. Kommunala skolor har inte fått adekvata resurser eller förutsättningar för att kunna bedriva en fullständig marknadsföring.

De kommunala skolornas förtroende har också kvaddats av kommunpolitikernas klåfingrighet och ambivalenta kommunikation. Mer om det nedan.

Trots friskoleföretags mycket proffsiga PR-kampanjer har alldeles för många av Örebros elever fått erfara en annan verklighet när de väl börjat sin skolgång. Utöver en eventuell laptop har de även fått uppleva alldeles för många lärarlösa lektioner eller att skolan rent av lagt ner.

PR-kampanjerna som genomförs inför elevernas skolval ska kompletteras med att kommunen skickar ut informationsbroschyrer till samtliga hushåll som berörs av skolvalen.

Denna kommunala samhällsinformationen ska detaljrikt redogöra för skolornas respektive lärartäthet, budget, tillgång till lokaler och dylikt. Det är viktigt att varje medborgare kan göra ett val på välinformerad grund. Konkurrensen blir mer rättvis och renodlad om medborgare kan fatta välgrundade beslut.

I enlighet med detta kan det också behövas striktare krav på att även de privata skolorna ställer upp med en adekvat redovisning av hur man spenderar örebroarnas skattemedel, något som knappast borde vara för mycket begärt från aktörer som bedriver en seriös skolverksamhet.

Genom att verkligen konkurrera med den privata sektorn kommer kommunen att behöva skärpa sin kvalitet.

Företag har inte råd med vänskapskorruption, det har inte Örebro kommun heller. Ordentlig översyn ska göras över skolpersonalens kvalitet, främst chefskikten. Medarbetares åsikter måste hörsammas i högre grad och den kommunala skolverksamheten måste kunna vara konkurrenskraftig även när det kommer till att locka till sig de bästa lärarna. Kommunens skolor måste få mer resurser så att även lärarnas arbetsvillkor kan förbättras.

Genom Örebropartiets skolpolitik kommer vi, lugnt och metodiskt, genom naturligt urval och örebroares välinformerade beslut kunna renodla skolverksamheten i Örebro kommun, där de sämre skolorna successivt försvinner till förmån för de bättre.

Skolpengen ska följa med eleven
I dagens skolsystem motsvarar varje elev en viss summa skattemedel, så kallad skolpeng.

Skolpengen bestäms av kommunen och kommer i formen av ett grundbelopp men också ett tilläggsbelopp om särskilda behov föreligger. Skolpengen fördelas till den skolverksamhet som eleven huserar vid.

Örebropartiet vill förbättra ersättningssystemet på så sätt att vi i högre grad kan garantera att resurserna kommer eleven till del även om eleven ifråga skulle byta skola.

Det har nämligen hänt att vissa skolor kunnat locka elever genom skicklig marknadsföring men sedan inte kunnat erbjuda den utbildning som utlovats varmed eleven bytt skola, dock utan att skolpengen följt med. Det är alltså möjligt att kunna sätta detta i system och på så sätt komma över enorma summor skattemedel ämnade för elevernas utbildning - samtidigt som andra skolor får fler elever att hantera än vad som budgeterats för.

Detta problem vill Örebropartiet komma åt. Skolpengen ska följa eleven.

Vi vill dels stycka upp skolpengen i mindre delar som betalas ut under kortare perioder, men också införa en kontinuerlig och utförlig uppföljning av hur skolpengen används, något som tyvärr saknas i tillräcklig utsträckning. 

Enligt lagskrifterna framgår det med all önskvärd tydlighet att skolpengen kan styras till olika skolverksamheter beroende på elevernas kapacitet och behov. Vi kommer därför öka andelen medel till elever som kräver mer. Detta kommer höja den samlade kvaliteten i skolan då medlen kan användas till att utöka personalstyrkan i enlighet med de behov som föreligger och därmed avlasta lärare så att de därmed kan fokusera mer av sin tid på elever som inte har särskilda behov.

Eftersom friskolor tenderar att inte vilja ta emot elever som har inlärningssvårigheter - förutsatt att de inte medför extra inkomst till skolan - kommer Örebropartiets justeringar av skolpengen att främst komma de kommunala skolorna till del, då dessa skolor inte nekat dessa elever. De friskolor som tagit emot elever med särskilda behov kommer givetvis också få ta del av den skolpeng som riktar sig till elever med särskilda behov.

Tydligare ramverk för hur skolpengen ska nyttjas kommer att stärka kvaliteten i skolan.

Behovet av politisk attitydförändring och långsiktig planering av skol- och förskoleplatser
Det behövs en politisk attitydförändring gentemot våra skolor. Oavsett vilka partier som suttit i majoritetsställning har de senaste mandatperiodernas kommunala skolpolitik präglats av en kortsiktig, slarvig och klumpig inställning.

Örebro är en kommun där politikerna genomför nedläggningar av fungerande skolor, med argument om att elevkullen är för liten, för att bara några år senare bygga nya skolor, med argument om att  elevkullen är för stor.

Örebropartiet har förmågan att blicka längre än till mandatperiodens slut. Det är inte raketforskning att kunna inta ett långsiktigt perspektiv på utbudet av antalet skol- och förskoleplatser i relation till elevkullarnas storlek.

Vi är således motståndare till skolnedläggningar som grundar sig i argument om att elevkullen är för liten, såvida inte samma sorts födelsetrend också gäller för en lång period framöver.

Om kommunpolitikerna hade låtit bli att lägga ner flera av de gymnasium och grundskolor som de lagt ner, hade inte örebroarnas skattemedel gått till spillo på det sätt som nu skett. Det hade varit billigare att ha kvar flera av de nu nedlagda skolorna istället för att, som man nu gjort, lägga ned och sedan tvingas bygga helt nya skolor eller utbyggnader.

I vissa fall har politikerna gett sig på välfungerande skolor i syfte att komma åt åtråvärd mark. Ett sådant exempel är Vasaskolan, som man prompt skulle lägga ned, med argumentet att det var onödigt med för många skolor i centrum. Efter att man upprättat nya fräscha bostadskvarter på Vasaskolans ruiner dröjde det inte länge innan kommunpolitikerna fattade beslut om att bygga ut Gumaeliusskolan, belägen tvärs över gatan från där Vasaskolan låg.

Ett avsevärt mycket billigare alternativ för Örebros skattebetalare  hade varit att istället bygga nämnda bostadskvarter på granntomten till Vasaskolan, som fortfarande gapar tom. Då hade vi kunnat ha kvar två kommunala skolor, sluppit kostnaden för Gumaeliusutbyggnaden och samtidigt kunnat upprätta fler bostäder i närheten. Nu blev det ett antal hundratals miljoner dyrare för örebroarna istället.

I andra fall har politikerna aviserat om eventuella nedläggningar som sedan inte blivit av. Det har dock varit nog för att åsamka rejäl skada mot berörda skolors verksamheter då osäkerheten medfört att föräldrar och elever dragit sig från att välja skolan ifråga. Den naturliga följden på den typen av förfarande blir att skolans resurser minskar varmed politikerna ser nedskärningar och besparingar som legitima. På så vis försämras den kommunala skolans kvalitet successivt och till stor del enkom baserat på politikers klumpiga ageranden. Oavsett om det skett medvetet eller omedvetet är det inte tal om något annat än ett regelrätt sabotage gentemot Örebro kommun. Rudbecksskolan är ett sådant exempel.

Ovanstående exempel är inte utfall av oundvikliga naturlagar, det är resultaten av Örebros kommunpolitikers prioriteringar och beslut. Alla dessa klantigheter hade vi kunnat vara utan och det är hög tid att vi inför framtiden byter ut dessa ansvarslösa klåpare till företrädare som istället ser till Örebros bästa.

I ljuset av kommunpolitikernas ageranden är det inte det minsta konstigt att ett ökat antal av Örebros elever och föräldrar föredrar privata alternativ framför kommunala. Trots att det är lagligt för riskkapitalister att abrupt lägga ner sina skolverksamheter och låta samhället ta smällen framstår flera privata alternativ som tryggare och mer stabila än våra kommunala skolor. Det är givetvis under all kritik!

Örebros skolor har fått vara klantpolitikernas experimentverkstad alldeles för länge nu. Det krävs en attitydförändring och ett långsiktigt perspektiv som utgår från vad som är bäst för Örebros skolpersonal och elever. Örebropartiet står för en sådan skolpolitik.

Minska antalet skolpolitiker
Örebro har på tok för många skolpolitiker. En ansenlig del av dessa skolpolitiker kan med fördel tas dän till förmån för ökade satsningar på skolpersonalen istället.

Politikernas uppdrag är understödja skolpersonalen och skapa de förutsättningar som krävs för att skolpersonalen ska kunna förverkliga de uppställda målen. Det krävs inte 60 politiker för det. Jämförbara kommuner klarar sig med 20. Det bör också vara Örebros mål att ligga på en sådan nivå.

Sluta jiddra om skolskjutsen - Bistå elever och familjer istället för att förstöra för dem!
Örebropartiet förstår inte varför politiker ska bråka med barnfamiljer om skolskjuts. I de fall då elever är i behov av skolskjuts ska det givetvis vara tillgängligt. Det är rent utsagt pinsamt hur kommunen sätter efter familjer och barns möjligheter att få skolskjuts, samtidigt som kommunpolitikerna fullkomligt öser miljardbelopp på rena onödigheter såsom kulturkvarter eller andra skrytbyggen och jippon.