Örebropartiets väg- och trafikpolitiska program

Detta är Örebropartiets trafikpolitiska program. Vår politik på området tar hänsyn till det faktum att Örebro växer, vilket kräver en pragmatisk inställning gentemot trafiksituationen.

Örebropartiets trafikpolitik i punktform:
- Nej till onödiga ombyggnationer
- Nej till att göra Hertig Karls allé enfilig
- Bättre framförhållning och förebyggande arbete gällande reparationer och renoveringar av vattenledningar och vägnät
- Fler parkeringshus och tunnelgarage för bilister i allmänhet
- Fler kommunala parkeringsplatser för boende att hyra
- Tills ovanstående är infört, temporära dispenser från parkeringsavgifter i sitt bostadsområde
- Införa krav på adekvata parkeringslösningar vid varje nybyggnation
- Fler motorcykelparkeringar och motorcykelgarage
- Nolltaxa i kollektivtrafiken

Nej till onödiga vägbyggnationer - Prioritera långsiktigt gångbara reparationer av det nödvändiga
Örebro är en växande stad där politikerna inte ägnat tillräcklig hänsyn till trafiksituationen. De senaste åren har präglats av trafikstockningar längs med de viktigaste kommunikationslederna i staden. Politikerna spenderar hellre mångmiljonbelopp av våra skattemedel på att realisera sina visioner om finare gator och torg istället för att tillgodose behoven av nödvändiga reparationer av vattenledningar och avlopp. Om inte vägarna spärrats av för skrytbyggen har de blivit avspärrade för att ännu en vattenledning briserat eller för att hål i vägarna inte åtgärdats tidigare. Detta kombinerat med en växande befolkning har lett till en försämrad trafiksituation i Örebro.

Örebropartiet vill prioritera det viktiga framför det onödiga. Viktiga och nödvändiga vägreparationer ska kunna genomföras innan det blir för sent. Onödiga skrytbyggesprojekt och experiment med våra viktigaste genomfartsleder är inget som vi ser behov av att genomföra. Hit räknas bland annat de kommunpolitiska påhitten gällande Hertig Karls Allé där politiker börjat lobba för att ta bort dubbelfilerna. Det kommer Örebropartiet rösta emot. 

Trafikpolitiken ska syfta till att få ett så smidigt och effektivt flöde som möjligt. Att tro att man gynnar miljön genom att göra trafiken trögare  och sämre resulterar enbart i stockningar och mer tomgång. Folk kommer inte sluta ta bilen när alternativen inte ägnats tillräcklig hänsyn. Mer om detta i vårt kollektivtrafikspolitiska program.

Fler parkeringsplatser
Kommunen har de senaste mandatperioderna successivt minskat antalet parkeringsplatser i relation till den totala trafiken. Resultatet har blivit att bilister börjat ta upp parkeringsplatser i allmänna utrymmen i alla väderstreck några kilometers radie från stadskärnan.

Detta har föranlett kommunpolitikerna att införa parkeringsavgifter i berörda bostadsområden på Väster, Öster, Söder och Norr. Dessvärre drabbas då även de boende eftersom kommunen och hyresvärdarna inte tillhandahållit adekvat antal parkeringsplatser för dessa.

Vår lösning på att det finns för få parkeringsplatser är varken att göra parkeringsplatserna färre eller att bötesbelägga symptomet på problemet. Vår lösning är att skaffa fler parkeringsplatser.

Fler parkeringshus och tunnelgarage för bilister i allmänhet
Örebropartiet vill upprätta fler parkeringshus och tunnelgarage för bilister i allmänhet.

Kommunala parkeringsplatser för boende att hyra
Under det gångna året  har kommunpolitikerna genomfört parkeringsautomatsoffensiver på flera områden i Örebro.

Nu straffas örebroare som bosatt sig i berörda områden på Väster, Öster, Söder och Norr av parkeringsavgifter på upp till 9000 kronor per år, på grund av att kommunpolitikerna inte tillhandahållit adekvata parkeringslösningar för varken boende eller pendlare. Istället för att ta sitt ansvar väljer kommunpolitikerna att agera i affekt på det problem de skapat samt profitera på medborgarna som drabbats av den förda trafikpolitiken. Beteendet är typiskt för de sittande kommunpolitikerna och är ännu ett exempel på den destruktiva attityd som präglar kommunpolitiken och som Örebropartiet gör upp med. 

Örebropartiet vill att kommunen tillhandahåller kommunala parkeringsplatser att hyra för de boende som tvingas stå på allmän plats.

Detta kan också göras i samarbete med de privata hyresvärdarna vars budgetar på egen hand inte alltid räcker till att tillgodose parkeringsbehoven för sina hyresgäster.

Som kortsiktiga och temporära lösningar vill vi att kommunen utfärdar särskilda parkeringstillstånd och dispenser från p-avgifter till de boende i de områden som drabbats av kommunpolitikernas avgiftsoffensiv. Tillstånden ska gälla ett visst avstånd från bostaden.  

Planera alltid för parkeringar vid nybyggen
Vid varje nybyggnation ska krav ställas på att adekvata parkeringslösningar medföljer.

Fler motorcykelparkeringar och motorcykelgarage
Det finns alldeles för få motorcykelparkeringar och motorcykelgarage i Örebro. Det vill Örebropartiet lösa. Eftersom motorcyklar främst nyttjas under de varmare delarna av året, kan en lösning vara att vissa av motorcykelparkeringarna kan slås ihop och fungera som bilparkeringar under de delar av året då det inte finns lika många motorcyklar i trafiken. 

Nolltaxa i kollektivtrafiken
Örebropartiet kommer införa nolltaxa i hela Örebro läns kollektivtrafik. Det är den avsevärt mest verkansfulla reformen för att öka det kollektiva resandet och är också det bästa alternativet ur miljö- och trafiksäkerhets synpunkt. Läs mer om det i vårt kollektivtrafikspolitiska program.