Assistans, stöd och hjälp

Örebropartiet ser rätten till assistans som en självklarhet. Vi är redo att låta kommunen axla ett större ansvar i tider då staten sviker.

- Utöka assistansen till behövande familjer
- Offentliggöra för allmänheten vilka handläggare, tjänstemän eller politiker som vill neka behövande hjälp
- Anställa fler tjänstemän och handläggare
- Satsa på arbetsinsatser
- Avlasta de anhöriga så de kan jobba på sina respektive jobb
- Förbättra färdtjänsten
- Tillgängliggör det offentliga rummet
- Förbättra bostadsanspassningen


Utöka assistansen till behövande familjer
Sverige var en gång känt som världens främsta välfärdsland, men till följd av de etablerade partiernas politiska prioriteringar är Sverige numera ett land där treåringar som behöver sondmatas nekas rätten till assistans.

Haveriet kring LSS och dylika välfärdstjänster är totalt. Det är också ett ytterst medvetet resultat av noga uträknade politiska beslut där de svagaste i samhället är de som får betala för politikernas folkföraktande prioriteringar. Tvååringar som behöver slangar i halsen för att andas har svårt för att sittstrejka utanför riksdagen eller göra intervjuer och prata om psykisk död hit och dit. Därför är dessa ett tacksamt byte för dagens politiker eftersom möjligheterna till motstånd är mycket små.

Örebropartiet skiljer sig från de andra partierna. Vi kommer ta strid för våra medborgare som är i behov av assistans eller stöd från samhället.

Enligt lagen ska kommunen bistå familjer med assistans om det rör sig om ett behov som understiger 20 timmar i veckan. När det gäller mer än 20 timmars assistans eller stöd i veckan är det istället staten som ska bistå individen ifråga. I praktiken råder ett fullkomligt kaos.

Systemets utformning leder oftast till att behövande hamnar i ett limbo mellan myndigheter, tjänstemän och blanketter.

Örebropartiet är beredda att med kommunala resurser försöka bistå familjer i behov av assistans med mer än 20 timmar i veckan. Vi syftar således till att komplettera systemet med extra stödinsatser, som formellt inte ska räknas till befintlig LSS eller dylikt, men vars verksamhet kommer utöka den praktiska assistansen och stödet. Det kan möjliggöras genom annorlunda tolkning av befintliga lagtexter samt tillägg genom kommunala föreskrifter. Om en kommun vill värna medborgare i behov av assistans kan kommunen göra så.

Att de andra partierna gömmer sig bakom formalia handlar om att de är fega och ovilliga att hjälpa örebroare.

Örebropartiet är också beredda att, eftersom det oftast rör sig om offentliga handlingar, hjälpa allmänheten att ta del av vilka politiker och eller tjänstemän som vill stå i vägen för att Örebros assistansbehövande ska få den hjälp de förtjänar.

Anställa fler tjänstemän och handläggare så att handläggningstiderna kan kortas
Örebropartiet vill anställa fler tjänstemän och handläggare i syfte att korta väntetiderna för att få sin rätt till assistans eller stöd prövad.

Fler tjänstemän på området kan även bistå i arbetet med att göra hembesök och kontroller för att se så allt fungerar som det ska.

Satsa på arbetsinsatser
Alla som kan arbeta bör arbeta, att man är förlamad i benen skulle inte hindra en från att ha en skrivbordstjänst inom kommunen exempelvis. Istället för att attackera människor som har stöd från samhället bör vi vara behjälpliga i att hitta arbeten till dessa individer. I de fall arbeten inte går att få ska man ha rätt till ordentligt stöd.

"Dina anhöriga jobbar inte här"
Örebro kommun tar för givet att anhöriga till personer i behov av assistans jobbar på kommunen. Det gör de inte, i sådana fall ska de ha lön. I Sverige har vi en ordning där det offentliga ska bistå människor i behov av hjälp och stöd. Att neka en kontaktperson till någon för att denne är gift är enligt Örebropartiet helt fel. De anhöriga ska inte låsas från att bidra till ekonomin för att de måste göra det som kommunen egentligen ska göra, nämligen att ta hand om sina behövande. Det gynnar inte svensk ekonomi.

Kommunen måste utöka sin personalstyrka som syftar till att hjälpa människor i behov av stöd. Det ska inte hända att en kommunanställd inte går ut med brukarens sopor eller på annat sätt beter sig som en dogmatisk paragrafryttare. Kommunen måste klara av att ha ett varmt och mänskligt bemötande, det betalar vi skatt för.

Förbättra färdtjänsten
Att bedriva färdtjänst är enkelt. Man tar emot beställningar av passagerare, man kör dessa dit de ska och man hämtar dem när de ber om det.

Trots det brister färdtjänsten i sitt uppdrag. Örebropartiet vill omförhandla villkoren med samtliga involverade privata aktörer så att dessa blir återbetalningsskyldiga till kommunen i de fall de brister i sitt uppdrag. I slutändan är det kommunens ansvar att se till så att färdtjänsten fungerar, Örebropartiet är öppna för att göra det mesta på området för att det ska ske.

Tillgängliggör det offentliga rummet
Örebropartiet vill att kommunen i högre grad ska tillgängligöra det offentliga rummet så att även medborgare med funktionshinder ska kunna ta sig fram.

Det kan handla om nivån på trottoarkanter, hur man sandar, hur det skottas och dylikt. Trots att kommunpolitikerna lagt åtskilliga hundratals miljoner på att renovera gator och torg så har de valt att förbise detta perspektiv, det är förstås mycket olyckligt.

Örebropartiet vill möjliggöra för kommunens rörelsehindrade att kunna lägga förslag på förbättringar av det offentliga rummet. Det är behoven som ska vara ledande i arbetet att förbättra det offentliga rummet, synpunkterna från de behövande ska utgöra underlaget för förbättringsarbetet.

Förbättra bostadsanpassningarna
Det är mer ekonomiskt gynnsamt för kommunen att bistå de medborgare som har behov av bostadsanpassning istället för att lägga åtskilliga timmar på att mäta millimeter hit och millimeter dit i syfte att kunna neka individer hjälp.

Det måste bli ett slut på det ettriga daltandet från utredare och tjänstemän. Behöver en medborgare bostadsanpassning ska medborgaren få bostadsanpassning. Inte en halv bostadsanpassning, inte en tioprocentig. En fullständig bostadsanpassning. Det är inget att orda om.

Örebropartiet är redo att skjuta till extra resurser till detta område