Demokrati och politisk FÖRVALTNING

När kommunpolitiker slösar över en halv miljard på skrytbyggen och jippon och höjer sina löner med 12 000 kronor mer i månaden inom loppet av fyra år, ja då har politiken svävat iväg.

Örebropartiet vill ta ner politiken på jorden igen och vitalisera demokratin.

- Halvera politikerlönerna
- Sänk lönerna för högre chefstjänstemän och direktörer inom offentlig sektor
- Spara in på konferenser och sk representationsresor - Vi sätter en gräns!
- Sänk partistöden, inför ett maxtak för hur mycket man kan få i partistöd
- Villkora partistöd med politikernas laglydighet
- Skärp till systemet för utbildningar av arvoden, ersättningar med mera
- Sänk arvodena och ersättningarna för möten - försök ställa i relation till A-kassa
- Mobilisera juristerna mot de makthavare som fuskar
- Öppna för utökat tjänstemannaansvar
- Fler kanaler för direktdemokrati
- Öppna för folkinitiativ via kommunen och eller regionens hemsida
- Fler folkomröstningar
- Öppna för bindande folkomröstningar

Sänk politikerlönerna

Örebropartiet vill sänka politikerlönerna.

Enligt Örebropartiet är politikernas uppgift att lösa folkets problem, därför är det A och O att politikerna är välförankrade i den verklighet de ska fatta beslut om.

Höga löner, privilegier och bristen på konsekvenser för sina handlingar isolerar makthavarna i en egen liten bubbla långt bortom folkflertalets vardag och verklighet. Höga löner förvrider således politikens fokus på ett sätt som försvårar möjligheterna att åtgärda samhällsproblem.

Under långa perioder under 1900-talet tjänade riksdagspolitiker i nivå med samtida lärare. I takt med att politikerna fick ökad makt över sin egna lönesättning kom även politikerlönerna och arvodena att skena.

2014 tjänade en kommunpolitiker i Örebro 53 000 kronor i månaden. I juni 2018 höjde politikerna sina löner till nya orimliga nivåer, denna gång till 65 000 kronor i månaden. På fyra år har kommunpolitikerna alltså höjt sina egna månadslöner med 12 000 kronor.

Örebropartiet vill halvera politikerlönerna.

Många politiker har opponerat emot vårt förslag om att sänka deras löner. De hotar med att sluta med politik eftersom det, enligt dem själva, inte passar dem att tjäna hälften av nuvarande nivå. Vi tycker att det bekräftar nödvändigheten av att genomföra denna reform eftersom vi inte har råd med makthavare som sätter politikerlönen i första hand och folket i andra hand.

Verkligheten talar sitt tydliga språk. Man slösar miljardbelopp på skrytbyggen, jippon och rena onödigheter samtidigt som våra välfärdsområden är eftersatta och kommunen är satt i skuld.

Politisk kompetens mäts i förmågan att göra gott för folket, inte i att klättra i  maktpartierna eller sätta sina namn på nya prestigeprojekt.

Politik ska man bedriva för att man vill förbättra samhället, inte för att man vill sko sig på dess förfall.

Utöver att justera politikens fokus till det bättre bidrar en sänkning av politikerlönerna också till att vi kan subventionera kultur- och idrottsaktiviteter åt alla kommunens barn och ungdomar i åldrarna 7-15 år.

LÄS ÄVEN MARKUS ALLARD: Dagens partier representerar varken väljare eller ideologier 

Sänkta löner för högre chefstjänstemän och direktörer i offentlig sektor
Örebropartiet vill även sänka lönerna för högre chefstjänstemän och direktörer i offentlig sektor.

Hur mycket lönerna bör sänkas med kommer variera från fall till fall men det är orimligt att Örebro kommun har en av landets högst betalda kommundirektörer med en månadslön över 118 000 kronor i månaden.

Kompetensen hos våra chefer har inte stigit i samma nivå som lönerna. Därav är det rimligt att justera lönenivåerna till en mer rimlig nivå.

Sett till vilket skede offentlig sektor kommer träda in i inom snar framtid talar det mesta för att vi måste spara in på våra offentliga utgiftsposter. Istället för att angripa en redan eftersatt välfärdssektor kommer Örebropartiet i ett sådant läge att börja effektivisera uppifrån och ner, inte nerifrån och upp.

Örebropartiet ser än så länge inte nödvändigheten i att sänka direktörslönerna till samma nivå som vi vill sänka politikerlönerna, men vi ser inte heller behovet av att ha någon chef som tjänar över 100 000 kronor i månaden sett till det ekonomiska läge som regionen och kommunen befinner sig i.

Inför en maxgräns för politikers och tjänstemäns konferenser och "representationsresor"
Örebro är en kommun som spenderar avsevärda summor på konferenser och sk representationsresor, De flesta medborgare känner till politikernas årliga utlandsresa till bostadsmässan i Cannes, på franska Rivieran. Ett måste för att vi ska kunna bygga hus i Örebro, enligt de politiker som åker ner. Örebropartiet är inte lika övertygade om detta.

2016 uppgick summan som kommunen spenderar på konferenser och representationsresor till 56 miljoner kronor. Det är vansinnigt mycket pengar och är helt oförsvarligt i ett läge då kommunens välfärdssektorer är kraftigt eftersatta och kommunen dessutom befinner sig i skuld.

Man behöver inte åka långt bort, exempelvis till  Åre, för att ha en konferens. Det finns bra möteslokaler i Örebro samt hallongrottor och Champis på Ekershallen. Vill man åka utanför stan kan man ta någon av kursgårdarna inom länet.

Givetvis kan vi spara in på den här posten utan att verksamheten blir lidande.

Sänk partistöden
Örebropartiet är öppna för att sänka partistöden utan att angripa dess ursprungliga syfte. Partistöden är i regel bra, de hjälper partier på det lokala planet att kunna bedriva sin verksamhet och kan därigenom bidra till att vitalisera demokratin. Partistöden är dock onödigt höga i dagsläget.

I dagsläget erhåller partierna partistöd efter antal mandat. Desto mer mandat ett parti har, desto mer skattemedel erhåller partiet i partistöd. Örebropartiet vill sätta en gräns för hur mycket partistöd som kan betalas ut.

Örebropartiet är öppna för förslag på området där resultatet blir att andelen skattemedel som går till partistöden minskas.  

Det finns olika varianter som skulle kunna prövas. Exempelvis att man sätter en gräns vid ett visst antal mandat i formen av att partistöden inte kan nå över en viss nivå, alldeles oavsett hur många fler mandat partiet plockar.

Enligt exemplet skulle det kunna innebära att ett parti inte kan få ut mer än 500 000 kronor årligen även om partiet - enligt dagens regler - skulle kunna ha få ut mer än det dubbla sett till antalet mandat.

En annan variant är att sänka partistöden i sin helhet.

En tredje variant är att progressivt sänka partistöden så att andelen partistöd minskar i proportion till antalet mandat, dvs att de första mandaten innebär ett högre partistöd än de 7:e eller 8:e mandaten.

Syftet är att spara in skattemedel som istället kan nyttjas till välfärden, utan att för den delen angripa det syfte som partistödet är tänkt att fylla.

Partistöden bör villkoras med representanternas laglydighet
Örebropartiet vill att partistöden ska villkoras av partirepresentanternas laglydighet. Ifall någon politiker från något av de partier som erhåller partistöd blir påkommen med att ha förskingrat skattemedel via något av sina politiska uppdrag, bör en ansenlig del av partistöden kunna dras in.

Detta skulle förhoppningsvis tvinga partierna att slå ner hårdare på den politiska korruptionen.

Skärp till politikernas ersättningssystem
När Örebropartiet ringde politiker som fifflat med örebroarnas skattepengar fick vi blandade svar och resultat.

Se även: ÖREBROPARTIET RINGDE TILL POLITIKERNA SOM FIFFLAT MED DINA SKATTEPENGAR

I vissa fall rörde det sig om uppenbara uppsåt till att sko sig, i andra fall fick vi intrycket av att politikerna ifråga faktiskt inte hade till uppsåt att fuska men att kommunens ersättningssystem inte riktigt fungerar på det sätt det borde.

Örebropartiet vill därför skärpa ersättningssystemet så det blir tydligare hur mycket respektive politiker har rätt till. Vi vill också skärpa systemet i syfte att göra det svårare att fuska.

Justera mötesarvoden och ersättningar till en mer rimlig nivå
Örebropartiet är öppna för att justera mötesarvoden och ersättningar till en mer rimlig, och lägre, nivå. En variant skulle kunna vara att försöka sätta ersättningssystemet i paritet med A-kassan.

Lika inför lagen! Mobilisera juristerna mot de makthavare som fuskar!
Örebropartiet vill att kommunen mobiliserar sina jurister mot de makthavare som fifflar och fuskar. Tyvärr passerar detta under radarn och den politiker som plockat på sig 350 000 kronor, som han inte hade rätt till, undkom fängelse - trots att det är det egentliga straffet för den typen av brott han begick.

Örebropartiet tycker att makthavare och medborgare ska behandlas lika inför lagen. Därför bör kommunen mobilisera sina jurister gentemot de politiker och tjänstemän som försöker sko sig genom fiffel och fusk.

Öppna för utökat tjänstemannaansvar
Örebropartiet är öppna för utökat tjänstemannaansvar. Vi kommer i de fall det är möjligt att driva på för att utöka tjänstemannaansvaret.  I slutändan är det dock en fråga som måste få avgöranden på statlig nivå, men vi är absolut positivt inställda till ett utökat tjänstemannaansvar.

Fler kanaler för direktdemokrati
Örebropartiet är för utökad demokrati på det kommunala och regionala planet. Demokratin handlar inte enbart om att välja, det handlar också om att fatta beslut och ta ansvar. Vi tror att samhället gynnas av att medborgarna blir mer delaktiga i beslutsprocesserna, inte minst i dagens läge då makthavarna svävat iväg och tappat mycket av sin koppling till de faktiska samhällsproblemen.

Det finns i dagsläget möjligheter inom existerande lagstiftning för medborgarna att initiera folkomröstningar, exempelvis via folkinitiativ. Örebropartiets partiledare och grundare Markus Allard initierade exempelvis ett folkinitiativ 2013 i syfte att få till stånd en folkomröstning om kollektivtrafiken, något som tjänstemännen avslog.

Så ser det oftast ut i praktiken, politiker talar sig varma om hur sanna demokrater de är men när de får frågor om huruvida de skulle vara beredda att lämna ifrån sig makt till folket så svalnar intresset rätt fort. Inte ens 10 procent av folkinitiativen som initieras i Sverige implementeras i praktiken.

De demokratiska innovationer som i dagsläget finns att tillgå fungerar tyvärr mest som alibin för de sittande politikerna att peka på utifall de ställs till svars för sin dåliga förankring hos medborgare som berörs av deras beslut.

Örebropartiet vill se mer demokratiska innovationer och mer av folkets inflytande.

Öppna för möjligheten att initiera folkomröstningar via kommunens och regionens hemsida
Örebropartiet vill möjliggöra för medborgarna att kunna initiera folkomröstningar via kommunens och regionens hemsida. Reglerna skulle kunna vara liknande som de som gäller för folkinitiativ men istället för att tvinga medborgarna att analogt samla in underskrifter skulle ett system kopplat till personuppgifter kunna upprättas på berörd kommun eller regions hemsida, där varje medborgare kan initiera eller skriva under digitalt på ett folkinitiativ.

Den typen av möjligheter skulle också kunna tjäna som ett starkt komplement till den representativa demokrati som vi har och hjälpa politikerna att se vad som är relevant för medborgarna.

Fler folkomröstningar
Örebropartiet vill se fler folkomröstningar, främst i frågor som är av avgörande vikt för kommunen. Byggandet av kulturkvarteret är ett perfekt exempel på en fråga där örebroarna givetvis borde ha rådfrågats om huruvida de vill spendera en halv miljard, troligtvis mer, på byggandet av ett kulturkvarter istället för satsningar på andra områden som exempelvis välfärdsområdena.

Desto dyrare ett projekt eller ett beslut väntas bli och desto större konsekvenser det väntas få för samhället, desto större anledning, enligt oss i Örebropartiet, att hålla en folkomröstning.

Folkomröstningar kan även vara aktuella i vissa delar av kommunen, exempelvis om medborgarna i Ekeby-Almby vill att kommunen ska överta ansvar för vägskötseln eller om det fortsatt ska vara en lokal förenings ansvar. Detta förutsätter givetvis att medborgarna kräver en folkomröstning, något som då ska kunna ske via kanaler på kommunens eller regionens hemsida.

Öppna för bindande folkomröstningar
Örebropartiet är öppna för att också göra folkomröstningarna till något mer än bara rådgivande. Vi är öppna för bindande folkomröstningar, där politikerna inte bara får möjlighet att lyssna till folkviljan utan också är bundna av plikten att tjäna och realisera folkviljan!