Skatt och skuld

Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket - Gustav Möller

I detta avsnitt av vårt valprogram redogör vi för vår syn på skatt och skuld samt vilken typ av satsningar vi prioriterar.

- Bevara kommunala skattesatsen på samma nivå
- Bevara regionala skattesatsen på samma nivå
- Påbörja långsiktig skuldsanering av vår offentliga sektor i syfte att skydda den kommunala och regionala välfärdens kärnområden
- Nej till byggandet av kulturkvarteret för en halv miljard i Örebro kommun.
- Nej till att finansiera investeringar för 1,6 miljarder med hjälp av de regionala pensionsmedlen.


Det råder underskott hos Sveriges kommuner och landsting. Kombinerat med en växande privat skuldbubbla kan situationen komma att eskalera till en omfattande ekonomisk kris för hela landet. Denna situation har skapats och spätts på av såväl S-ledda som M-ledda styren - som alla känt till situationens allvar.

Trots det har Sveriges finansiella problem skuffats under mattan i den pågående valrörelsen under den, av politiker populära, förevändningen att det för tillfället ser bra ut i statens finanser.

Även om skulderna, underskotten och de kommande ökade utgifterna ter sig om externaliteter i relationen till nuvarande mandatperiods budgetar har de inte försvunnit. Det fungerar helt enkelt inte att sopa kostnader och problem under mattan.

Påbörja skuldsanering av Örebro kommun - Stoppa skrytbygget för en halv miljard!
Örebro kommun räknas som en av de mest skuldsatta kommunerna i landet. Trots det fortsätter politikerna att genomföra miljonsatsningar på att höja sina egna löner och arvoden kombinerat med att slösa över en halv miljard av de kommunala skattemedlen på byggandet av det sk "kulturkvarteret".

Örebropartiet vänder sig emot dessa satsningar då vi vill kunna stabilisera och bygga ut de kommunala välfärdsområdena, främst äldreomsorgen och skolan, samtidigt som vi inleder ett successivt skuldsaneringsarbete för kommunen.

Ju tidigare vi tar itu med skulderna och bromsar de vidhäftiga investeringarna, ju större manöverutrymme kommer vi kunna ha när det gäller att värna välfärdens kärnområden.

Det är fullkomligt ofattbart hur kommunpolitikerna fattat breda blocköverskridande överenskommelser om att bygga ett kulturkvarter för över en halv miljard i ett läge då kommunens ekonomi ser ut som den gör. Deras verklighetsförankring är nästintill obefintlig.

Nej till att finansiera investeringar för 1,6 miljarder med hjälp av pensionsmedlen!
På regional nivå har politikerna fattat beslut om att finansiera sina reformer med hjälp pensionsmedel. Uppemot 1,6 miljarder i kostnader ska kunna täckas upp med så kallade "återlån", där regionen lånar av sina egna pensionssparare till obefintlig ränta - istället för att låna av banker.

Detta är vi emot. Vi tycker att man ska vara extremt försiktig med att röra pensionerna - speciellt i ett läge då det finns andra budgetposter att spara in på.

Om det saknas finansiella medel för att kunna genomföra massiva investeringar tycker vi att man ska avvakta med att genomföra just massiva investeringar. Istället för att våghalsigt äventyra de offentliga finanserna ska försiktighet vidtas i hanteringen av medborgarnas skattemedel.


Bibehåll skattenivåerna och omprioritera från det onödiga till det nödvändiga så långt det är möjligt
Örebropartiet kommer varken yrka på en skattehöjning eller skattesänkning den närmsta perioden. Helst hade vi förstås velat föreslå en omfattande skattesänkning förutsatt att det inte skulle slå hårt mot välfärdssektorn, men just eftersom en omfattande skattesänkning kommer att göra just det, kommer vi inte föreslå en sådan.

För oss handlar det om vad skattemedlen går till. Om vi märker att vi har ett överskott på skattemedel och vi inte behöver satsa dessa på något av de kommunala eller regionala utgiftsområdena, kommer vi givetvis sänka skatten.

Dessvärre kommer svensk ekonomi att inträda i en allt mer uppenbar lågkonjunktur där region efter region och kommun efter kommun kommer genomföra skattehöjningar samtidigt som de skär ner i välfärden.

Örebropartiet kommer in i det sista att försvara en högkvalitativ vård, skola och omsorg. Mot detta är vi beredda att genomföra besparingar på skrytbyggen, utsvävande konstprojekt, invandringsrelaterade kostnader samt kostnader inom den offentliga förvaltningen.

Innan vi röstar för en skattehöjning vill vi se besparingar inom nämnda områden. Det finns dock tydliga begränsningar för hur mycket vi kan spara in på nämnda områden, men vi kommer inte att lika lätt rycka på axlarna åt varken en skattesänkning eller skattehöjning som de andra partierna. 

Med Örebropartiet ska väljarna veta att det i första hand kommer omprioriteras från poster inom budgeten innan en skattehöjning blir relevant.

I ett läge av en omfattande skattehöjning kommer Örebropartiet vilja involvera folket i form av folkomröstningar. Det är viktigt att det finns ett brett stöd för skattepolitiken, speciellt i de tider som komma skall. De partier som vill måla ut oss som populister, men vägrar prata om hur illa ställt det är med svensk ekonomi, kommer knappast att försvara välfärden in i det sista. De kommer att försvara sin egna intressen i första hand och de kommer vara mycket obehagliga att ha att göra med när lågkonjunkturen är ett faktum.

Örebropartiet kommer alltid att sätta regionens, kommunens och folkets intressen först!