Äldreomsorg

Örebropartiets äldreomsorgspolitik syftar till att förbättra för såväl våra äldre som för våra anställda på området. Äldreomsorgen är det område, på kommunal nivå, som Örebropartiet kommer tillföra mest resurser till jämfört med den rådande situationen.

Örebropartiets äldreomsorgspolitik i punktform:

·         Rusta upp äldreomsorgen - Fler anställda och förbättrade arbetsvillkor
·         Upprätta fler hemtjänststationer
·         Införa scheman som är praktiskt genomförbara
·         Avskaffa delade turer - Inför rätt till heltid
·         Inrätta en social hemtjänst
·         Skärpta språk och kompetenskrav
·         Måltider med hög standard - Utökat samarbete med restauranger
·         Möjliggöra för husdjur på vissa boenden
·         Planera för att anlägga äldreboenden i närhet till förskoleverksamhet
·         Skärpta kvalitetskrav på såväl privat som offentlig verksamhet

Dagens äldreomsorg är kraftigt eftersatt och vanskött. Under de senaste mandatperioderna har det uppdagats flera fall av vanvård på äldreboenden i kommunen.

Örebropartiet har också blivit kontaktade av flertalet anställda inom äldreomsorgens olika sektorer. Dessa sköterskor och vårdbiträden har förtvivlat vädjat om hjälp gällande den rådande situationen. Vi har informerats om grova missförhållanden, men också om att vi inte varit det enda parti som blivit kontaktade. I flera års tid har anställda försökt göra ansvariga politiker uppmärksamma på missförhållandena men åtgärderna har trots det uteblivit.

När de anställda vädjat om fler kollegor och bättre arbetsvillkor har politikerna istället svarat med att anställa fler chefer, som inte sällan råkar vara vänner eller makar till politikerna själva.

Äldreomsorgen är ett av de kommunala områden där politikerna genomför en systematisk urholkning i syfte att få loss pengar till andra utgiftsområden. Bland annat har de styrande partierna genomfört nedskärningar i äldreomsorgen i hundramiljonersklassen, detta samtidigt som man väljer att satsa en halv miljard på ett sk "kulturkvarter".

Resultatet av den förda politiken är att allt fler anställda bränner ut sig till följd av den systematiska underbemanningen samt att allt fler äldre far illa. Denna negativa utveckling måste brytas. Det är vad Örebropartiets politik syftar till. Vi är beredda att vända på varenda sten i syfte att rusta upp äldreomsorgen till den nivå den ska ligga på. Våra äldre slet för att bygga det här samhället åt oss, att ge de en värdig äldreomsorg är det minsta vi kan göra. Det är vår plikt!

Mentaliteten ska präglas av medmänsklighet
Svensk äldreomsorg har tappat mycket av den mentalitet som tidigare präglat den, nämligen att det i första hand är en verksamhet av och för människor. Det är med andra ord inte vilket "affärsområde" som helst där brukare och anställda ska behandlas som slit-och-släng-varor. Det måste därför till ett paradigmskifte i själva mentaliteten kring verksamheten. Genom att förändra de materiella förutsättningarna, främst i form av att avskaffa den systematiska underbemanningen, kan detta paradigmskifte genomföras.

Rusta upp äldreomsorgen - Fler anställda och förbättrade arbetsvillkor
Den absolut  övervägande majoriteten av alla problem inom dagens äldreomsorg kan spåras till den systematiska underbemanningen. Det är inte nya chefstjänster eller applikationer som kommer lösa problemen inom äldreomsorgen, det är fler kvalificerade anställda som behövs!

Flertalet yngre anställda som börjat inom äldreomsorgen har fått erfara den hårda pressen, varav många bränt ut sig för att aldrig mer våga sätta sin fot i verksamheten igen. På så sätt försämras även yrkets status.

Därför kommer Örebropartiet anställa fler i syfte att förbättra kvaliteten och avlasta redan existerande personal.

Upprätta fler hemtjänststationer
De flesta anställda som vi varit i kontakt med vittnar om att de inte har tid att gå på toaletten varmed de inte sällan drabbats av sjukdomsbesvär till följd av det. Att detta har fått pågå är en fullkomlig skandal!

Örebropartiet vill införa fler stationer för hemtjänstpersonalen där man kan gå på toaletten eller vila ut sig. 

Scheman som är praktiskt genomförbara
Med hjälp av de dyra programmen och systemen som kommunpolitikerna låtit upphandla skapas scheman där anställda ska vara på plats vid ett äldreboende klockan 07:00 för att sedan befinna sig i en brukares bostad långt därifrån senast 07:01.

Sparkkrav och underbemanning i kombination med en cynisk mentalitet gentemot anställda och brukare har präglat de logistiska aspekterna av verksamheten.

Alla förstår att man inte kan lappa ihop ett hus med silvertejp och Karlssons klister, men när det gäller äldreomsorgen har politiker under mandatperiod efter mandatperiod försökt att lappa och laga istället för att ta uppdragen på allvar. Det krävs en ordentlig och genomgående upprustning av äldreomsorgen. 

I ett stressigt schema kommer vården och omsorgen att bli därefter. Alla inblandade drabbas.

Därför måste det genomföras en genomgående omläggning av alla scheman i syfte att kraftigt avlasta anställda och ge mer kvalitet till den tid respektive brukare får.

Avskaffa delade turer - Inför rätt till heltid
I schema-problematiken ligger givetvis också delade turer, där en anställd får flera pass inom loppet av ett dygn, men dessa pass allokeras på så sätt att det inte finns rum för återhämtning vilket i praktiken innebär att 8-timmarsdagen förbises och det i själva verket kan röra sig om 14-timmars arbetsdag. Delade turer ska avskaffas och rätten till heltid införas. Passen ska planeras på ett rationellt och sunt sätt i syfte att bibehålla en uthållig personalstyrka.

Tillsammans mot ensamheten - Inrätta en social hemtjänst
De mänskliga aspekterna av den förda äldrepolitiken är nedtonade, där det primära fokuset ligger på vårdverksamheten. Många anställda vittnar om äldre som gråter när de anställda lämnar lägenheten eftersom många äldre är så ensamma.

Örebropartiet är anhängare av den svenska välfärdsstaten men vi måste ha förmågan att kunna se konsekvenserna av den institutionaliserade äldreomsorgen. I kulturer där välfärdssektorerna är kraftigt eftersatta vårdas de äldre hemma. I vår kultur förväntar vi oss att det offentliga ska göra detta men vi får inte glömma bort att äldre inte slutar vara människor. Även äldre har behov av ett socialt liv. Tusentals äldre medborgare lever i ensamhet, där det enda besöket de får är av den stressade hemtjänstpersonalen som, hur mycket de än skulle vilja, inte kan stanna för en fika eller gå ut i parken med dem.

Med Örebropartiet blir det ändring på detta. Vi vill bredda äldreomsorgen till att även innefatta en social hemtjänst som har till syfte att adressera äldres ensamhet. Den sociala hemtjänsten ska komplettera den vårdande basverksamheten. Det är ett område som lämpar sig väl för ungdomar, studenter eller personer som varit arbetslösa. Arbetsuppgifterna ska vara att besöka de äldre, som känner ett behov av det, och umgås. Det kan vara alltifrån att spela fia med knuff eller fika, eller gå på en promenad i stadsparken.

Kostnaden för en social hemtjänst behöver inte uppgå till mer än fem plåtäpplen eller en sjättedels skridskotorg, men det samhälleliga värdet av dess verksamhet är värt mer än tusen skrytbyggen.

Skärpta språk och kompetenskrav - Stoppa politikernas statistikdopning
Äldreomsorgen utmålas ofta av politiker och media som en sektor präglad av sk "enkla jobb". Detta är en farlig och felaktig mentalitet gentemot verksamheten. Äldreomsorgen kräver en kompetent profession för att fungera. Den absoluta merparten av dess anställda hör till den kategorin, men i spåren av de senaste årens migrationsströmmar har politiker och myndigheter i ren desperation börjat pressa in individer utan adekvat utbildning och språkkunskap.

Att hastigt och slarvigt anställa nyanlända människor utan tillräcklig utbildning eller språkkunskap kommer varken tjäna dem, brukarna eller verksamheten i dess helhet. De enda som gynnas av det är de politiker som slipper stå till svars för den arbetslöshetsstatistik som annars skulle vara fallet.

Resultaten har blivit därefter. Flera anställda vittnar om hur nyanlända, på grund av språkförbristningar, gör misstag som i vissa fall kan vara direkt farliga när det exempelvis handlar om missförstånd kring huruvida brukaren ska få sin medicin eller inte.

Samtidigt har mycket av den utbildade och erfarna personalen, som tidigare upplevt en mer fungerande äldreomsorg, flytt verksamheten i takt med att arbetsvillkoren blivit sämre. Det hela har resulterat i en nedåtgående spiral där den totala kvaliteten försämras.

Om den kommunala äldreomsorgen ska förbättras måste trösklarna höjas snarare än sänkas.

Huruvida man har bakgrund i Sverige eller annorstädes är irrelevant. Det viktiga är att man klarar arbetsuppgifterna.

Örebropartiet vill därför införa tydligare kompetens- och språkkrav för att kunna erhålla anställning inom äldreomsorgen.

Måltider med hög standard - Involvera restauranger
Till följd av de styrande partiernas sparkrav har maten för de äldre försämrats. Bland annat har kommunen dragit in på bilarna som levererade matlådor. Nu förväntas sköterskor cykla med matlådorna till respektive brukare.  När matlådorna anländer är maten både kallare och har inte sällan transformerats till en "ommöblerad" sörja,  till följd av cykelturerna.

Matens standard i äldreomsorgen varierar där det i vissa fall är bra mat men i andra fall undermålig sådan.

Örebropartiet vill se till så att all mat som serveras inom äldreomsorgen håller en hög standard. Regel ska vara ordentlig svensk husmanskost lagad med omsorg och om inga medicinska hinder föreligger bör även möjligheten finnas att kunna få en välkyld öl till maten. Vid högtider bör det givetvis också finnas möjlighet att kunna få sig en nubbe.

Örebropartiet är öppna för att inleda samarbeten med stadens restauranger i syfte att höja standarden på maten. Om matstandarden skulle bli bättre av fler decentraliserade kök är vi öppna för det också.

Nog för att de sittande kommunpolitikerna hyser ett visst agg mot bilister, men om det krävs en bil för att kunna garantera en bättre standard på maten och bättre arbetsvillkor för de anställda så ska en bil användas.

Möjliggöra för husdjur på vissa boenden
I andra länder förekommer det att äldreboenden har husdjur, exempelvis katter. Effekterna har blivit att de boende mår bättre.

Frågan har lyfts som förslag till Örebropartiet och vi är öppna för att introducera det på vissa av kommunens boenden om de boende så önskar - förutsatt att det inte föreligger några allergihinder för brukare eller anställda. Det ska även ske på ett sätt så inte djuren far illa.

Planera för att anlägga äldreboenden i närhet till förskoleverksamhet
I andra länder förekommer det att äldreboenden anläggs i närhet av förskolverksamhet, där de äldre och barnen har möjlighet att träffa varandra, exempelvis i formen av en gemensam uteplats.

Effekten är positiv för såväl barnen som för de äldre. De äldre blir något gladare och barnen får i sin tur möjligheten att lära sig av de äldre.

När det gäller planeringen av framtida boenden och förskoleverksamheter är Örebropartiet öppna för att dessa kan kombineras vägg i vägg. Utöver kontakten över generationsgränserna finns där även fler fördelar i form av ekonomi och logistik. Exempelvis möjligheten att de två verksamheterna kan ha ett gemensamt kök vilket blir billigare och mindre logistiskt krävande än om de ska servas från två olika kök.

Vår syn på privata aktörer och vinstuttag i äldreomsorgen
Vårt mål är att äldreomsorgen ska hålla högsta möjliga kvalitet, huruvida det sker genom kommunala eller privata aktörer ser vi som en sekundär fråga. På längre sikt strävar vi efter att uppnå en situation där privata aktörer inte ska behövas eftersom den kommunala äldreomsorgen ska ha överlägset bäst kvalitet.

Örebropartiet är kritiskt inställda till vinstuttag från välfärden eftersom vi vill att varje skattekrona som går till verksamheten också ska gå till just verksamheten snarare än till vinstuttag, men strategin för att avskaffa behovet av privata aktörer måste vara av pragmatisk art och se till den situation som råder. I dagsläget saknas kapaciteten för kommunen att helt ta över de privata aktörernas verksamhet.

Detta beror till stor del på att politiker och tjänstemän sinkat offentliga verksamheten såpass att behovet av alternativ uppstått.

Trots att privata företag inte använder alla sina medel till omedelbar verksamhet utan i själva verket tar ut vinst, utför de i vissa fall ett bättre jobb än kommunen, såväl sett till anställdas villkor som till brukares vård och omsorg. Detta är ett rejält underbetyg för Örebro kommun som de facto kan lära sig ett och annat av dessa alternativ för att höja standarden.

Om den kommunala äldreomsorgen är undermålig kommer behovet av privata aktörer att växa. Den kommunala sektorn ska således sträva efter att vara så bra så att de privata alternativen blir överflödiga.

Det finns även exempel på privata aktörer som grovt misskött sina uppdrag. Här måste kommunen vara mycket mer resolut i att fullfölja sitt ansvar gentemot medborgarna och ställa hårdare krav på de aktörer som bedriver verksamhet i vår äldreomsorg. Vid missförhållanden ska kommunen i regel se till att så fort som möjligt avsluta samarbetet med dessa aktörer, kommunalisera verksamheten och mobilisera sina juridiska enheter för att driva rättsliga processer mot de som skott sig på sig våra skattemedel och vanvårdat våra äldre. 

Vill man bedriva privat äldreomsorg i Örebro kommun är man välkommen att göra det men då ska man leva upp till strikta kvalitetskrav, annars har man inget här att göra. Om de privata aktörerna inte är bättre än den kommunala äldreomsorgen är deras verksamhet fullkomligt onödig att allokera skattemedel till.  

Genom att ställa hårdare krav på såväl kommunal som privat verksamhet, samtidigt som vi kraftigt rustar upp äldreomsorgen ämnar vi att vässa den totala kvaliteten. Med ett seriöst och ansvarstagande ledarskap kommer de oseriösa aktörerna att bli ett minne blott, oavsett om det handlar om slarviga företag i privat sektor eller inkompetenta chefer i kommunal sektor.

Örebropartiet vänder sig emot såväl ideologisk dogmatism från vänster som från höger. Det finns inget självändamål i att en viss aktör äger verksamheten om samma aktör utför ett uruselt jobb. Detta gäller såväl privat som kommunalt ägande. I ljuset av detta blir de sittande partiernas överenskommelser, att si och så många procent av äldreomsorgen måste ägas av antingen kommunen eller privata aktörer, fullständigt vansinnig. Det är kvaliteten som är det centrala, inget annat.

De privata aktörer som håller sig kvar med Örebropartiets politik kommer att ha gjort det på grundval av att utmärka sig i professionalitet och kvalitet och således ha förtjänat sin plats. Om företagen inte klarar att leva upp till den standard som ska råda inom äldreomsorgen kommer vi nå en situation där all verksamhet sköts av kommunen, men inte på grundval av ideologisk dogmatism, snarare genom att strikta kvalitetskrav renodlat och höjt den totala standarden.